STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Konkurs plastyczny „Bądźmy radośni…”

Data dodania: 2023-11-07 11:20:56
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w ramach realizowanego projektu pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” przygotował konkurs plastyczny „Bądźmy radośni…” promujący pozytywne emocje i zachowania, wartości miłości i przyjaźni.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych, które zostaną wręczone w dniu 7 grudnia 2023 roku podczas konferencji.

W załączeniu:
- regulamin konkursu,
- zgoda na przeniesienie praw autorskich.


Warsztaty z muzykoterapii

Data dodania: 2023-11-07 09:40:20
A+
A-

Warsztaty z muzykoterapii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje projekt pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie — Edycja 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od maja do grudnia 2023 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Jednym z działań było zorganizowanie zajęć z muzykoterapii dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą domową wytypowanych przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny. Celem warsztatów było ujawnianie i rozładowywanie zablokowanych emocji i napięć, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, poprawa kondycji psychofizycznej, uwrażliwienie na rytm i muzykę, doświadczanie technik odpoczynku i relaksacji, a przede wszystkim redukowanie lęku, niepokoju, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez okres 6 tygodni, brało w nich udział 20 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe. Każde spotkanie miało inną tematykę, dzieci malowały zasłyszaną melodię, uczyły się podstawowych dźwięków, brały aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych przy muzyce. Chętnie przygotowywały prace plastyczne polegające na malowaniu farbami witrażowymi z muzyką w tle — muzyczne witraże.


Muzykoterapia - 2023- obraz 1 Muzykoterapia - 2023- obraz 2 Muzykoterapia - 2023- obraz 3 Muzykoterapia - 2023- obraz 4 Muzykoterapia - 2023- obraz 5 Muzykoterapia - 2023- obraz 6 Muzykoterapia - 2023- obraz 7 Muzykoterapia - 2023- obraz 8 Muzykoterapia - 2023- obraz 9 Muzykoterapia - 2023- obraz 10


Bank Żywności

Data dodania: 2023-10-31 10:24:43
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności informuję, że pozyskało artykuły żywnościowe, które będą wydawane w dniach 02-03.11.2023 r. Osoby uprawione do odbioru artykułów żywnościowych to osoby zapisane do Podprogram 2021 Plus.


Zakończenie projektu "Hopsasa do Sasa"

Data dodania: 2023-10-23 11:00:45
A+
A-

20 października 2023 r. odbył się piknik rodzinny na zakończenie projektu „HOPSASA DO SASA”. Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Budżetu Miasta Kutno na kwotę 4000 zł, w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów. Mikrogranty w Kutnie 2023. Program ten realizowany jest wspólnie przez Miasto Kutno, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz przez Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Projekt „Hopsasa do Sasa” był realizowany od 26 czerwca do 20 października 2023 r. Jego autorami i realizatorami była grupa nieformalna RAZEM RAŹNIEJ wraz z wolontariuszami i partnerami. Dzięki projektowi przybliżono dzieciom historię miasta Kutna, rolę Pałacu Saskiego za panowania króla Augusta III Wettina, dzięki któremu ów pałac został wybudowany. Pogłębiono również więź uczestników z własnym miejscem zamieszkania oraz zachęcono adresatów do pielęgnowania patriotyzmu jako wartości ważnej w życiu każdego człowieka. Ponadto rozwinięto zdolności i umiejętności dzieci dzięki warsztatom: plastycznym, kulinarnym i tanecznym.
W działania projektowe włączono 15 osobową grupę wychowanków świetlicy „Rodzinka” przy MOPS w Kutnie oraz 15 osobową grupę dzieci z Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z Mieszkaniami Wspomaganymi w Kutnie.

W ramach projektu „Hopsasa do Sasa” odbyły się:
1. Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu;
2. Warsztaty edukacyjne: "Pałac Saski, czyli między Dreznem a Warszawą";
3. Zajęcia artystyczne: haft krzyżykowy, ozdabianie porcelany metodą decoupage;
4. Warsztaty malarskie: "Pałac Saski na sztalugach";
5. Zajęcia kulinarne: "Wety, czyli staropolskie desery w czasach Stasia"
- ulipki z pianą , melchmusy, blamasy i makaroniki;
6. Warsztaty tańca dawnego pod okiem instruktorów z kutnowskiego Królewskiego Zespołu Tańca Dawnego "La Danse"; do organizacji zajęć wykorzystano utwór zespołu Żniwa z płyty "Les Danses";
7. Zwiedzanie Pałacu Saskiego z przewodnikiem;
8. Piknik rodzinny na zakończenie projektu.


Hopsasa zakończenie- obraz 1 Hopsasa zakończenie- obraz 2 Hopsasa zakończenie- obraz 3 Hopsasa zakończenie- obraz 4 Hopsasa zakończenie- obraz 5 Hopsasa zakończenie- obraz 6 Hopsasa zakończenie- obraz 7 Hopsasa zakończenie- obraz 8 Hopsasa zakończenie- obraz 9 Hopsasa zakończenie- obraz 10 Hopsasa zakończenie- obraz 11 Hopsasa zakończenie- obraz 12 Hopsasa zakończenie- obraz 13 Hopsasa zakończenie- obraz 14 Hopsasa zakończenie- obraz 15 Hopsasa zakończenie- obraz 16 Hopsasa zakończenie- obraz 17 Hopsasa zakończenie- obraz 18 Hopsasa zakończenie- obraz 19 Hopsasa zakończenie- obraz 20 Hopsasa zakończenie- obraz 21 Hopsasa zakończenie- obraz 22 Hopsasa zakończenie- obraz 23 Hopsasa zakończenie- obraz 24 Hopsasa zakończenie- obraz 25 Hopsasa zakończenie- obraz 26 Hopsasa zakończenie- obraz 27 Hopsasa zakończenie- obraz 28 Hopsasa zakończenie- obraz 29 Hopsasa zakończenie- obraz 30 Hopsasa zakończenie- obraz 31 Hopsasa zakończenie- obraz 32 Hopsasa zakończenie- obraz 33 Hopsasa zakończenie- obraz 34 Hopsasa zakończenie- obraz 35 Hopsasa zakończenie- obraz 36 Hopsasa zakończenie- obraz 37 Hopsasa zakończenie- obraz 38 Hopsasa zakończenie- obraz 39 Hopsasa zakończenie- obraz 40 Hopsasa zakończenie- obraz 41 Hopsasa zakończenie- obraz 42 Hopsasa zakończenie- obraz 43 Hopsasa zakończenie- obraz 44 Hopsasa zakończenie- obraz 45 Hopsasa zakończenie- obraz 46 Hopsasa zakończenie- obraz 47 Hopsasa zakończenie- obraz 48


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-10-17 12:06:57
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.10.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Przestawienie „Benio w opałach”

Data dodania: 2023-10-17 08:39:55
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje projekt pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Edycja 2023”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od maja do grudnia 2023 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Jednym z działań było zorganizowanie przedstawienia profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Benio w opałach”, które odbyło się w dniu 11 października 2023 r, w sali widowiskowej Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Widowisko było adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Kutna, spotkało się z dużym zainteresowaniem, miało na celu zwiększenie u dzieci świadomości skutków przemocy oraz zaszczepienie krytycznych postaw wobec wszelkiego rodzaju nadużyć.


Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 1 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 2 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 3 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 4 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 5 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 6 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 7 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 8


Szkoła dla Rodziców - Wychowanie bez tajemnic

Data dodania: 2023-10-13 13:46:10
A+
A-

W dniu 05.10.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatów dla rodziców pod hasłem: WYCHOWANIE BEZ TAJEMNIC. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi stylami wychowawczymi: rygorystycznym, nadopiekuńczym, wzajemnym i niedbałym. Rodzice otrzymali informacje, jak można wychowywać dzieci i jak to wpływa na ich rozwój. Ponadto rodzice uczestniczyli w tworzeniu własnej definicji wychowania. Podczas spotkania podpisano dokumenty dotyczące zasad realizacji warsztatów i zapoznano gromadzonych z harmonogramem zajęć.

W dn.10.10.2023 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach warsztatów dla rodziców, których tematyką były emocje w świecie dorosłych i dzieci. Podczas warsztatów uczestnicy poznali różnicę między uczuciami a emocjami. Rodzice uczestniczący w warsztatach samodzielnie opisywali poszczególne emocje - jak je widać, jak reaguje na nie nasze ciało. Uczestnicy w czasie zajęć grali w interaktywną grę: CO CZUJESZ?, CO MYŚLISZ?, CO ZROBISZ?

Kolejne spotkanie w dn. 12.10.2023 r. było zatytułowane: ZAOPIEKUJMY SIĘ ZŁOŚCIĄ. Uczestnicy poznali działanie mózgu dziecka i nastolatka oraz zmiany, jakie towarzyszą funkcjonowaniu tego organu pod wpływem emocji. Wspólnie oglądano prezentację pt. ZŁOŚĆ I EMOCJE U DZIECI. W trakcie zajęć uczestnicy pracowali w grupach, w których opracowywali strategię radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci w różnych sytuacjach.


Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 1 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 2 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 3 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 4 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 5 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 6 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 7 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 8 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 9 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 10


Bank Żywności

Data dodania: 2023-10-05 08:45:33
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał artykuły żywnościowe (parówki), które będą wydawane w dniach od 5 do 9 października 2023 roku dla osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus, do wyczerpania zapasów.


"Hopsasa do Sasa" - warsztaty kulinarne

Data dodania: 2023-10-02 07:46:03
A+
A-

26 września 2023 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Hopsasa do Sasa” dofinansowanego w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2023 ze środków Miasta Kutno realizowanego przez Centrum Opus.
Tym razem uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych pod nazwą: „Wety, czyli staropolskie desery za czasów Stasia”. Na początku adresaci zadania wysłuchali krótkiej przedmowy na temat deserów dworskich serwowanych w XVII i XVIII wieku, a potem w kilkuosobowych grupach przystąpili do zmagań kulinarnych. Owocem pracy były między innymi: ulipki z pianą (rurki z bitą śmietaną), desery a’la legumina, ciasteczka z ciasta francuskiego oraz makaroniki. Na zakończenie uczestnicy projektu zostali zaproszeni do degustacji. Wszystkie desery smakowały wyśmienicie, co widać było po uśmiechniętych i zadowolonych twarzach dzieci i seniorów.
Zajęcia kulinarne odbyły się dzięki wsparciu terapeuty zajęciowego oraz grupy aktywnych mieszkańców Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego w Kutnie.  


Hopsasa kulinarnie- obraz 1 Hopsasa kulinarnie- obraz 2 Hopsasa kulinarnie- obraz 3 Hopsasa kulinarnie- obraz 4 Hopsasa kulinarnie- obraz 5 Hopsasa kulinarnie- obraz 6 Hopsasa kulinarnie- obraz 7 Hopsasa kulinarnie- obraz 8 Hopsasa kulinarnie- obraz 9 Hopsasa kulinarnie- obraz 10 Hopsasa kulinarnie- obraz 11 Hopsasa kulinarnie- obraz 12 Hopsasa kulinarnie- obraz 13 Hopsasa kulinarnie- obraz 14 Hopsasa kulinarnie- obraz 15 Hopsasa kulinarnie- obraz 16 Hopsasa kulinarnie- obraz 17 Hopsasa kulinarnie- obraz 18


Bank Żywności

Data dodania: 2023-09-29 07:26:20
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał jogurty, które będą wydawane do wyczerpania zapasu w dniach:

  • 28 września 2023 r., w godzinach 12:00-14:00,
  • 29 września 2023 r., w godzinach 9:00-14:00.

Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!