STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInf. dla podmiotów/osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data dodania: 2022-05-13 07:18:25
A+
A-

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Pobierz wzór wniosku ze strony sejm.gov.pl (format pdf)

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 19 kwietnia 2022 r. przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca 2022 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wypełniając wniosek należy podać dane wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres nie wypłacono już świadczenia oraz nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Wnioski przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 - 14:00
czwartek – piątek: 10:00 - 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 253-43-09, 253-44-46 wew. 131, 140.

Kutno, dnia 11.05.2022 r.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!