STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Data dodania: 2023-09-13 08:35:12
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno miasto róż

Informacja o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Miasto Kutno zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostaną objęte:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na udzielaniu przez asystenta wsparcia osobie z niepełnosprawnością w różnych sferach jej życia, w tym:

 1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegóły dotyczące Programu i naboru wniosków oraz formularze do pobrania dostępne są na stronach Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego .


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!