STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” — edycja 2024

Data dodania: 2024-02-23 13:06:19
A+
A-
Logo MRPiPS Flaga i godło Logo Kutno miasto róż

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 406 833,98 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. Poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. O znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. Traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  1. Osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności.

Realizator Programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje Program w formie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych osób wskazanych przez Uczestników Programu jako asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: luty-grudzień 2024 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 1. Bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, poniedziałek-wtorek oraz czwartek-piątek w godz. 10:00-14:00;
 2. Poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w formularzach do pobrania).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:
  24 253-43-09,
  24 254-95-68,
  24 253-44-46,
  - wew. 133.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” — edycja 2024

Data dodania: 2024-02-22 09:01:12
A+
A-

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Data dodania: 2023-09-13 08:35:12
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno miasto róż

Informacja o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Miasto Kutno zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostaną objęte:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na udzielaniu przez asystenta wsparcia osobie z niepełnosprawnością w różnych sferach jej życia, w tym:

 1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są na stronach Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego .


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!