STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram „Czyste Powietrze”

Data dodania: 2024-01-15 14:02:11
A+
A-

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia — w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia — w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

  • rodzinie — rozumie się przez to gospodarstwo domowe — opisane powyżej;
  • gospodarstwie rolnym — rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu osoby fizycznej, o ile je posiada.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a — Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-wtorek: 10.00-14.00
czwartek-piątek: 10.00-14.00

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty polskiej.

Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski przesyłane e-mail nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (24) 253 43 09; 253 44 46 wew. 116, 131, 140, 142 lub 780 285 623.

Infolinia dla wnioskodawców „Czyste Powietrze” (22) 340 44 80.

Wnioski można pobrać osobiście lub z niniejszej strony z zakładki FORMULARZE DO POBRANIA.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!