STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaRegulamin Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych

Data dodania: 2024-05-13 05:47:18
A+
A-

Regulamin Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych

§ 1

 1. Mieszkania treningowe i wspomagane funkcjonują na podstawie:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych;
  3. uchwały Nr LXXVII/708/23 Rady Miasta Kutno z 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych w Kutnie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024 r., poz. 207), zwana dalej „uchwałą”.
 2. Ilekroć w Regulaminie Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych, zwanym dalej „Regulaminem”, jest mowa o:
  1. mieszkaniu treningowym i wspomaganym — należy przez to rozumieć lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach B i C przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie stanowiący formę pomocy społecznej, o której mowa w art. 53 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
  2. mieszkaniu treningowym — należy przez to rozumieć mieszkanie, w którym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą osoby w codziennym funkcjonowaniu,
  3. mieszkaniu wspomaganym — należy przez to rozumieć mieszkanie, w którym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
  4. mieszkańcu — należy przez to rozumieć osobę przebywającą w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
  5. MOPS — należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

§ 2

 1. MOPS w Kutnie posiada 32 mieszkania, w tym 28 mieszkań jednopokojowych z aneksem kuchennym i łazienką oraz 4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką na potrzeby mieszkań treningowych i wspomaganych.
 2. Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym jest osoba pełnoletnia, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

§ 3

 1. Wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wsparcie w postaci przyznania pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
 3. Decyzja, wydawana jest po dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia i osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym, zwanych dalej „kontraktem mieszkaniowym”.
 4. Kontrakt mieszkaniowy ma formę pisemną i określa w szczególności:
  1. cel pobytu;
  2. okres pobytu;
  3. rodzaj i zakres świadczonego wsparcia;
  4. odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia;
  5. poziom partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane lub zlecający ich prowadzenie;
  6. uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów i samostanowienia, a także włączenia społecznego;
  7. sposób zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym;
  8. zobowiązanie się osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym;
  9. zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia; w przypadku gdy stan osoby wskazuje na brak możliwości usamodzielnienia, programu usamodzielnienia nie sporządza się;
  10. skutki nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w pkt 6-8.
  Wzór kontraktu na pobyt w mieszkaniu treningowym określa załącznik nr 2.
  Wzór kontraktu na pobyt w mieszkaniu wspomaganym określa załącznik nr 3.
 5. Dyrektor MOPS w Kutnie może powołać Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych. Zespół doradczo-opiniodawczy może dokonywać rekomendacji w zakresie kwalifikacji do uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym. Wzór kwalifikacji do pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym określa załącznik nr 4.
 6. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej mieszkańca lub w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na dotychczasowe ustalenia w zakresie odpłatności, sporządza się aneks do kontraktu mieszkaniowego według wzoru określonego w załączniku nr 5 w przypadku pobytu w mieszkaniu treningowym lub załączniku nr 6 w przypadku pobytu w mieszkaniu wspomaganym.
 7. O zmianach, o których mowa w ust. 6 mieszkaniec zobowiązany jest poinformować MOPS w Kutnie niezwłocznie.
 8. Wsparcie w mieszkaniu treningowym jest przyznawane na czas określony.
 9. Wsparcie w mieszkaniu wspomaganym jest przyznawane na czas określony, a w przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób — może zostać przyznane na czas nieokreślony.
 10. Przedłużenie pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym wymaga złożenia nowego wniosku przed upływem okresu na jaki została wydana dotychczasowa decyzja administracyjna.
 11. Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
 12. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym wydaje Dyrektor MOPS w Kutnie.

§ 4

 1. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:
  1. samoobsługi;
  2. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;
  3. efektywnego zarządzania czasem;
  4. efektywnego zarządzania finansami;
  5. prowadzenia gospodarstwa domowego;
  6. załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
  7. utrzymywania więzi rodzinnych;
  8. rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
  9. uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
  10. poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.
 2. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym zapewnia się usługi obejmujące pomoc:
  1. osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku lub przewlekle chorym w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu dotyczących:
   1. przemieszczania się;
   2. utrzymania higieny osobistej;
   3. ubierania się;
   4. prania i sprzątania;
   5. zakupów i przygotowywania posiłków;
   6. załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
  2. osobom korzystającym ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu dotyczących:
   1. zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych;
   2. efektywnego zarządzania czasem;
   3. prowadzenia gospodarstwa domowego;
   4. podjęcia i utrzymania zatrudnienia, w przypadku gdy osoba korzystająca ze wsparcia jest zdolna do wykonywania pracy;
  3. w realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobom korzystającym ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym:
   1. utrzymywania więzi rodzinnych;
   2. uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej;
   3. rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej.
 3. Osoba przebywająca w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ma zapewnioną możliwość korzystania z treningów, rozmów indywidualnych i grupowych oraz innych form wsparcia realizowanych w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

§ 5

 1. Mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym zgodnie z decyzją wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie na podstawie uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych w Kutnie.
 2. Wpłaty należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym mieszkaniec dokonuje na rachunek bankowy MOPS w Kutnie wskazany w decyzji w terminie do dnia 26-go każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.
 3. Mieszkaniec, obok odpłatności, o której mowa w ust. 2, ponosi także koszty z tytułu zużycia:
  1. energii elektrycznej wg wskazań licznika,
  2. wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzania ścieków wg wskazań licznika,
  3. ogrzewania,
  4. wywozu nieczystości,
  5. innych opłat, takich jak: RTV, telefon.
 4. Mieszkaniec zobowiązany jest do zawarcia umowy o użytkowanie mieszkania z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie określającej zasady ponoszenia wyżej wskazanych opłat w zakresie korzystania z wody, odprowadzania ścieków, ogrzewania, wywozu nieczystości. W pozostałym zakresie mieszkaniec ma prawo do zawarcia umowy z dostawcą odpowiednich usług.

§ 6

 1. Mieszkaniec mieszkania treningowego lub wspomaganego ma prawo do:
  1. korzystania z przydzielonego mieszkania, przynależnej mu łazienki i aneksu kuchennego oraz pomieszczeń wspólnych,
  2. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych z wyłączeniem osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, z tym zastrzeżeniem, że wizyty trwające dłużej niż 12 godzin są możliwe po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi mieszkań treningowych i wspomaganych,
  3. korzystania z porad, konsultacji i innych oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez zespół specjalistów mieszkań treningowych i wspomaganych.

§ 7

 1. Mieszkaniec mieszkania treningowego lub wspomaganego jest zobowiązany do:
  1. terminowego ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu oraz opłat, o których mowa w § 5;
  2. współpracy z MOPS w Kutnie, w szczególności z pracownikami Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych oraz z pracownikiem socjalnym;
  3. korzystania z oferowanych form wsparcia w zakresie poprawy sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej, mieszkaniowej określonych w kontrakcie mieszkaniowym;
  4. przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania potrzeb i zainteresowań innych mieszkańców;
  5. przestrzegania całkowitego zakazu użyczania lub wynajmowania mieszkania osobom trzecim;
  6. dbania o wyposażenie mieszkania i ponoszenia kosztów napraw zawinionych przez siebie i/lub osoby odwiedzające;
  7. utrzymywania pomieszczeń mieszkalnych w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym;
  8. dbania o czystość w mieszkaniu (mycie okien, podłóg, kuchenki, lodówki, sanitariatów oraz innych urządzeń, w które lokal jest wyposażony);
  9. dbania i ochrony przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania;
  10. dbałości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek we własnych rzeczach i wokół siebie;
  11. zapoznania się z instrukcjami obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkania i części wspólnych, a także użytkowania go zgodnie z tymi instrukcjami;
  12. przestrzegania zasady odwiedzin osób trzecich;
  13. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00;
  14. uprzedniego zgłaszania pracownikom Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych nieobecności przekraczającej 24 godziny;
  15. informowania o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach powstałych w trakcie wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym;
  16. przestrzegania zasad pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym określonych w Regulaminie i w umowie z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie;
 2. MOPS nie odpowiada za środki pieniężne mieszkańców oraz inne wartościowe przedmioty mieszkańca.

§ 8

W mieszkaniu treningowym lub wspomaganym i jego obrębie zabrania się:

 1. przyjmowania gości w godzinach od 22.00-6.00, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2;
 2. zakłócania spokoju domowego;
 3. wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania;
 4. posiadania zwierząt domowych;
 5. stosowania przemocy;
 6. spożywania napojów alkoholowych;
 7. posiadania, stosowania i rozprowadzania środków odurzających.

§ 9

 1. W przypadku naruszania Regulaminu, mieszkaniec może zostać pozbawiony prawa do mieszkania treningowego lub wspomaganego w przypadku stwierdzonego nieprzestrzegania zasad obowiązujących w mieszkaniu, w tym w szczególności:
  1. wnoszenia, przechowywania, sprzedaży, używania środków odurzających i alkoholu;
  2. zakłócania spokoju innym mieszkańcom;
  3. dewastacji mieszkania, w tym zniszczenia sprzętów, znajdujących się w mieszkaniu;
  4. udostępniania mieszkania oraz jego wyposażenia osobom nieupoważnionym;
  5. nieuiszczania w terminie należnych opłat;
  6. nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz kontraktu;
 2. Mieszkaniec, w przypadku utraty prawa do mieszkania treningowego lub wspomaganego, zobowiązany jest w szczególności:
  1. dobrowolnie opuścić mieszkanie i zabrać wszystkie swoje rzeczy;
  2. rozliczyć się ze wszystkich rzeczy i sprzętów, stanowiących mienie mieszkania;
  3. pozostawić mieszkanie treningowe lub wspomagane w odpowiednim stanie;
  4. zdać klucze pracownikowi Sekcji Mieszkań Treningowych i Wspomaganych.
 3. Mieszkaniec traci prawo wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym na skutek upływu okresu pobytu jaki został określony w decyzji administracyjnej. W takim przypadku mieszkaniec jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania treningowego lub wspomaganego w ostatnim dniu terminu określonego w decyzji, na zasadach określonych w ust. 2.

§ 10

Dyrektor MOPS w Kutnie lub osoba przez niego upoważniona, w szczególności personel mieszkań treningowych i wspomaganych mają prawo wstępu do mieszkania treningowego lub wspomaganego podczas nieobecności mieszkańca w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pozostałych mieszkańców. 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!