STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaRegulamin Sekcji Mieszkań Chronionych

Data dodania: 2012-05-08 08:43:11
A+
A-

Regulamin Sekcji Mieszkań Chronionych

I. Postanowienia ogólne

§1.
1. Mieszkania chronione funkcjonują na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych;
3) uchwały Nr LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie zmienionej uchwałą Nr XLV/439/17 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie.
2. Ilekroć w Regulaminie Sekcji Mieszkań Chronionych, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
1) Mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach B i C przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie stanowiący formę pomocy społecznej, o której mowa w art. 53 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
3. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Kutno,
4. Mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę przebywającą w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu chronionym.

§2.
1. Miasto Kutno zapewnia 32 mieszkania chronione położone przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie, w tym 28 mieszkań jednopokojowych z aneksem kuchennym i łazienką oraz 4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką.
2. Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie wsparcia w mieszkaniu chronionym jest osoba pełnoletnia spełniająca w szczególności następujące kryteria:
1) jest mieszkańcem Miasta Kutno,
2) prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe albo z małżonkiem lub innymi osobami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującymi i gospodarującymi, tworzy wieloosobowe gospodarstwo domowe,
3) nie wymaga usług w zakresie świadczenia przez jednostkę całodobowej opieki, a w szczególności:
a) jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi,
b) jej funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,
c) stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
4) zobowiąże się i będzie realizowała program usamodzielnienia lub wspierania.

§3.
1. Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2. Do wywiadu dołączane są uzgodnienia w formie pisemnej pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc w formie wsparcia w mieszkaniu chronionym. Uzgodnienia, których wzór stanowi załącznik nr 1 (mieszkanie treningowe) i załącznik nr 2 (mieszkanie wspierane) do niniejszego Regulaminu dotyczą:
a) celu pobytu,
b) okresu pobytu,
c) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia,
d) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia w formie mieszkania chronionego,
e) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym,
f) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.
3. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.
4. Przedłużenie czasu wsparcia w mieszkaniu chronionym w drodze kolejnej decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia wymaga złożenia wniosku przez mieszkańca przed upływem okresu na jaki został określony w decyzji administracyjnej.
5. Decyzje w sprawie skierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor MOPS w Kutnie lub inna upoważniona osoba.
6. W przypadkach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej decyzja może być wydana na czas nieokreślony.

§4.
1. Wsparcie w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:
1) korzystanie ze wskazanego mieszkania i stałych elementów wyposażenia;
2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych;
3) zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną.
2. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:
1) samoobsługi;
2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;
3) efektywnego zarządzania czasem;
4) prowadzenia gospodarstwa domowego;
5) załatwiania spraw urzędowych;
6) utrzymywania więzi rodzinnych;
7) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
8) poszukiwania pracy.
3. Usługi, o których mowa w ust. 2, są realizowane w formie treningów i rozmów indywidualnych i grupowych.
4. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujące pomoc w:
1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej,
c) ubierania się,
d) sprzątania,
e) zakupów i przygotowywania posiłków,
f) załatwiania spraw osobistych;
2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
a) utrzymywania więzi rodzinnych,
b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
5. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym wspieranym ma zapewnioną możliwość korzystania z treningów, rozmów indywidualnych i grupowych oraz innych form wsparcia realizowanych w mieszkaniach chronionych.

§5.
1. Mieszkaniec, zgodnie z § 5 Uchwały Rady, ponosi pełen koszt utrzymania mieszkania chronionego z tytułu zużycia:
a) energii elektrycznej wg wskazań licznika,
b) wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzania ścieków wg wskazań licznika,
c) ogrzewania,
d) wywozu nieczystości,
e) innych opłat, takich jak, RTV, telefon, Internet.
2. Mieszkaniec zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie określającej zasady ponoszenia wyżej wskazanych kosztów w zakresie korzystania z wody, odprowadzania ścieków, ogrzewania, wywozu nieczystości, a w pozostałym zakresie mieszkaniec zobowiązany jest zawrzeć umowę z właściwymi podmiotami.

II. Prawa i obowiązki mieszkańca mieszkania chronionego.

§6.
Mieszkaniec mieszkania chronionego ma prawo do:
1) korzystania z przydzielonego mieszkania, przynależnej mu łazienki i aneksu kuchennego oraz pomieszczeń wspólnych,
2) samodzielnego wyposażenia mieszkania,
3) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych z wyłączeniem osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wizyty trwające dłużej niż 12 godzin są możliwe po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi mieszkań chronionych,
4) korzystania z porad, konsultacji i innych oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez zespół specjalistów mieszkań chronionych.

§7.
Mieszkaniec mieszkania chronionego jest zobowiązany do:
1) terminowego ponoszenia odpłatności związanych z zamieszkiwaniem, wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu oraz odpłatności za pobyt na zasadach określonych w Uchwale Rady,
2) współpracy z MOPS w Kutnie, z pracownikiem socjalnym oraz zespołem specjalistów mieszkań chronionych oraz aktywnego korzystania z oferowanych form wsparcia w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej. w szczególności w zakresie:
a) aktywnego poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia,
b) złożenia wniosku o przydział mieszkania,
c) terminowego dostarczania stosownych zaświadczeń będących podstawą do przyznania pomocy,
d) podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
e) dbałości o stan zdrowia, w razie potrzeby aktywnego udziału w procesie leczenia,
f) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w przypadku osób długotrwale bezrobotnych;
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania potrzeb i zainteresowań innych mieszkańców;
4) przestrzegania całkowitego zakazu użyczania lub wynajmowania mieszkania osobom trzecim;
5) dbania o wyposażenie mieszkania i ponoszenia kosztów zawinionych przez siebie i/lub osoby odwiedzające uszkodzeń;
6) utrzymywania pomieszczeń mieszkalnych w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym;
7) mycia okien, drzwi, kuchenki gazowej, grzejników, baterii, sanitariatów oraz innych urządzeń, w które lokal jest wyposażony;
8) dbania i ochrony przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania;
9) dbałości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek we własnych rzeczach i wokół siebie;
10) zapoznania się z instrukcjami obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkania i części wspólnych a także użytkowania go zgodnie z tymi instrukcjami;
11) przestrzegania zasady odwiedzin osób trzecich;
12) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00;
13) uprzedniego zgłaszania nieobecności przekraczającej 24 godzin;
14) informowania o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach powstałych w trakcie wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym;
15) przestrzegania zasad pobytu w mieszkaniu chronionym określonych w Regulaminie i w umowie z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie.

§8
1. W mieszkaniu chronionym i jego obrębie zabrania się:
1) przyjmowania gości w godzinach od 22.00-6.00, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3,
2) zakłócania spokoju domowego,
3) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania,
4) posiadania zwierząt domowych.
2. W mieszkaniu chronionym i w jego obrębie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zabronione jest w szczególności:
1) stosowanie przemocy,
2) spożywanie napojów alkoholowych,
3) posiadanie, stosowanie i rozprowadzanie środków odurzających.


§9
W przypadku łamania postanowień Regulaminu przez mieszkańca, decyzja przyznająca pobyt w mieszkaniach chronionych może zostać uchylona w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

III. Postanowienia dodatkowe

§10
1. Mieszkaniec traci prawo wsparcia w mieszkaniu chronionym na skutek:
a) upływu okresu jaki został określony w decyzji administracyjnej,
b) decyzji administracyjnej pozbawiającej tego prawa, w szczególności z powodu korzystania z mieszkania chronionego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w tym nieprzestrzegania Regulaminu, zmiany sytuacji osobistej i materialnej, która powoduje, że korzystanie z mieszkania chronionego nie jest konieczne lub celowe.
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. a) mieszkaniec jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania chronionego w ostatnim dniu terminu określonego w decyzji, natomiast w przypadku określonym w ust. 1 lit. b) w dniu, w którym decyzja stała się wykonalna.

§11
Z mieszkańcem mieszkania chronionego mogą zamieszkiwać jego dzieci.

§12
Dyrektor MOPS w Kutnie lub osoba przez niego upoważniona, w szczególności pracownik socjalny czy opiekun-terapeuta mają prawo wstępu do mieszkania chronionego podczas nieobecności mieszkańca w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia mieszkańców.
 

Uzgodnienia do regulaminu w załącznikach


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!