STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2024

Data dodania: 2024-07-12 12:51:48
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I i Moduł II. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Moduł I – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Cel

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresaci

 1. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich będzie przyznawane w pierwszej kolejności osobom samotnym, które ukończyły 60 lat, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Usługi sąsiedzkie mogą zostać również przyznane osobom w rodzinie, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Zakres usług

Usługi sąsiedzkie obejmują:

 1. pomoc i wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym czynności dnia codziennego takie jak pomoc przy robieniu zakupów, przyrządzanie posiłków, pranie, porządkowanie domu, przynoszenie opału i palenie w piecu;
 2. podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji;
 3. w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym rozmowy i wspólne spędzanie czasu wolnego, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia, załatwianie spraw urzędowych.

Uczestnik Programu – Moduł I za świadczenie na jego rzecz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich ponosi odpłatność.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie – Moduł I (usługi sąsiedzkie) proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon, w którego obrębie zamieszkuje potencjalny uczestnik Programu.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu – Moduł I (usługi sąsiedzkie)?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 oraz uchwałą nr LXXIX/737/24 Rady Miasta Kutno z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz w sprawie rozszerzenia katalogu osób, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający, a także określenia wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług(Program i uchwała dostępne są poniżej w załączeniu).
 2. Skontaktować się z pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za rejon, w którego obrębie zamieszkuje osoba zainteresowana udziałem w Programie.

Rejony pracowników socjalnych:

https://www.mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=155

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, bezpośrednio z MOPS w Kutnie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonów:

24 253-43-09,
24 254-95-68,
24 253-44-46.

Materiały można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-07-09 08:54:51
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 09.07.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do O.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-07-02 10:26:53
A+
A-

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał Jogurty, które będą wydawane od 02.07.2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na nowy Podprogram 2023.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-07-01 12:21:45
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3 wg poniższego harmonogramu:

dnia 08.07.2024 od nr 001 do nr 120

dnia 09.07.2024 od nr 121 do nr 240

dnia 10.07.2024 od nr 241 do nr pozostałe

Paczki będą wydawane w godzinach 9:00 – 14:00
Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie około 11,28kg.

Bezwzględnie przestrzegamy ustalonych terminów odbioru paczek.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-06-25 08:57:31
A+
A-

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że od 25.06.2024 będą wydawane napoję. do wyczerpania zapasów.


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2024

Data dodania: 2024-06-25 05:58:56
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 — Moduł I i Moduł II. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie wynoszącej 105 367,00 zł, z tego w ramach modułu I: 84 000,00 zł, zaś w ramach modułu II: 21 367,00 zł.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 131 709,00 zł, w tym wkład własny miasta to kwota 26 342 zł, z tego w zakresie modułu I: 21 000,00 zł, a w zakresie modułu II: 5 342,00 zł.

Środki finansowe na realizację działań w ramach Programu pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (co najwyżej 80%) oraz ze środków własnych miasta Kutno (co najmniej 20%).

Data zawarcia umowy na dofinansowanie: czerwiec 2024 r.

MODUŁ I

Cel

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresaci

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres usług

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

WAŻNE

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich nie są obecnie realizowane.

MODUŁ II

Cel

Celem Modułu II Programu jest zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a nieprzewidywalność zmiany stanu ich zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci

Adresatami Modułu II Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usługi

Zadanie realizowane jest poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego w 2022 r.

Uczestnik Programu — Moduł II nie ponosi odpłatności za usługę „opieki na odległość”.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie – Moduł II proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu — Moduł II?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w formularzach do pobrania).
 3. Przekazać dokumenty, o których mowa w pkt 2, w formie papierowej bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 8:30-9:30 lub 13:30-14:30. za pośrednictwem jednej z ww. form.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny korzystając z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub kontaktując się bezpośrednio z MOPS w Kutnie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonów:

  24 253-43-09,

  24 254-95-68,

  24 253-44-46,

  - wew. 125.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-06-20 10:56:15
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 20.06.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Warsztaty udzielania pierwszej pomocy w KTI

Data dodania: 2024-06-19 13:10:43
A+
A-

Nie ważne, jaka jest pora roku czy to, gdzie się znajdujemy – umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest zawsze istotna, a z życiowego punktu widzenia jej nabycie równie potrzebne, co – nie tak wcale skomplikowane.
Mieszkańcy Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego „Wspólny Dom” przekonali się 12.06.2024 r. o tym, jak przebiega cała procedura ratownicza. Warsztaty poświęcone podstawowym zasadom pierwszej pomocy przeprowadziła wykwalifikowana pielęgniarka, która nie tylko omówiła, lecz – co ważne – zademonstrowała i przyuczyła uczestników, jak w prawidłowy sposób nieść pomoc w przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia.
Opanowanie kilku prostych czynności nie sprawiło uczestnikom zajęć większych trudności, a nauka wyniesiona ze spotkania może okazać się bardzo cenna.


Warsztaty pierwszej pomocy- obraz 1 Warsztaty pierwszej pomocy- obraz 2 Warsztaty pierwszej pomocy- obraz 3 Warsztaty pierwszej pomocy- obraz 4 Warsztaty pierwszej pomocy- obraz 5


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-06-17 10:29:30
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.06.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od P do Ż.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-06-13 07:38:06
A+
A-

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno że pozyskał produkty żywnościowe, które będą wydawane od 13.06.2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na Podprogram 2023.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 12:51:48

Poprawny CSS!