STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Informacja o Dodatku osłonowym w 2024 roku
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” — edycja 2024

Data dodania: 2024-02-23 13:07:19
A+
A-
Logo MRPiPS Flaga i godło Logo Kutno miasto róż

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 406 833,98 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. Poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. O znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. Traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  1. Osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności.

Realizator Programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje Program w formie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych osób wskazanych przez Uczestników Programu jako asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: luty-grudzień 2024 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 1. Bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, poniedziałek-wtorek oraz czwartek-piątek w godz. 10:00-14:00;
 2. Poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w formularzach do pobrania).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:
  24 253-43-09,
  24 254-95-68,
  24 253-44-46,
  - wew. 133.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Odbiór decyzji

Data dodania: 2024-02-22 12:06:14
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. decyzje w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy odbierać osobiście w dniach:

wtorek i czwartek w godzinach 8.30–12.30
w pokoju 33 (I piętro)

W przypadku odbioru decyzji przez inną osobę niż wnioskodawca, musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Upoważnienie jednorazowe do odbioru decyzji administracyjnej jest do pobrania u pracownika socjalnego MOPS w Kutnie, pracownika ochrony lub do samodzielnego wydrukowania znajdującego się w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Po odbiór decyzji należy zgłosić się z dowodem osobistym.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-02-21 06:52:01
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 20.02.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-02-19 12:17:59
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał produkty żywnościowe (parówki), które będą wydawane od 20 lutego 2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na Podprogram 2021 Plus.


Pomoc żywnościowa 2021-2027 — Podprogram 2023

Data dodania: 2024-02-19 08:57:19
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że 12 lutego 2024 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w zakresie zmiany kryterium dochodowego kwalifikującego do w/w wsparcia.

Obecnie pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590 zł dla osoby w rodzinie.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-02-16 10:23:55
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.02.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od P do Ż.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-02-12 14:21:46
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał produkty żywnościowe, które będą wydawane od 14 lutego 2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na Podprogram 2021 Plus.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-02-07 09:39:53
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.02.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do K.


Pomoc żywnościowa 2021-2027 — Podprogram 2023

Data dodania: 2024-02-05 08:35:28
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 5 lutego 2024 r. rozpoczęliśmy kwalifikację osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w godzinach przyjęć interesantów.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie.


Serwis internetowy opiekadla.pl

Data dodania: 2024-01-25 10:08:32
A+
A-

Link do strony opiekadla.pl


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-01 06:43:35

Poprawny CSS!