STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaRządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Data dodania: 2024-01-08 11:35:12
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że z dniem 31.12.2023 r. zostały zakończone działania podejmowane w ramach realizowanego wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).


W dniu 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów uchwałą nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881) ustanowiła kontynuację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem głównym programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach realizacji wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie świadczy pomoc doraźną albo okresową osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
– w formie posiłku.

Świadczenie w formie refundacji gorącego posiłku dla dzieci, uczniów i młodzieży w przedszkolu/szkole jest przyznawane na wniosek:
1. rodzica/opiekuna prawnego
2. pracownika socjalnego
3. przedszkola/szkoły
4. innych podmiotów/instytucji.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie w/w pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznana pomoc ma charakter doraźny. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Pomoc w postaci sfinansowania posiłków może zostać udzielona, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1.200,00 zł.
Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł (100% kryterium dochodowego).

Rodzice zainteresowani w/w formą pomocy powinni kontaktować się
z pracownikami socjalnymi MOPS w Kutnie, właściwymi ze względu na adres zamieszkania.

 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!