STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaUchwała Rady Miasta Kutno

Data dodania: 2019-02-08 13:52:20
A+
A-

UCHWAŁA NR XLIX/475/17
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2018-2020


Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz.1390), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2018-2020'', o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                              Grzegorz Chojnacki


Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data dodania: 2014-03-04 11:15:48
A+
A-

Uchwała Nr XXLIII/419/13 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta
Kutno na lata 2014-2017.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!