STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2024

Data dodania: 2024-07-12 12:39:46
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I i Moduł II. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Moduł I – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Cel

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresaci

 1. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich będzie przyznawane w pierwszej kolejności osobom samotnym, które ukończyły 60 lat, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Usługi sąsiedzkie mogą zostać również przyznane osobom w rodzinie, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Zakres usług

Usługi sąsiedzkie obejmują:

 1. pomoc i wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym czynności dnia codziennego takie jak pomoc przy robieniu zakupów, przyrządzanie posiłków, pranie, porządkowanie domu, przynoszenie opału i palenie w piecu;
 2. podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji;
 3. w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym rozmowy i wspólne spędzanie czasu wolnego, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia, załatwianie spraw urzędowych.

Uczestnik Programu – Moduł I za świadczenie na jego rzecz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich ponosi odpłatność.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie – Moduł I (usługi sąsiedzkie) proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon, w którego obrębie zamieszkuje potencjalny uczestnik Programu.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu – Moduł I (usługi sąsiedzkie)?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 oraz uchwałą nr LXXIX/737/24 Rady Miasta Kutno z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz w sprawie rozszerzenia katalogu osób, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający, a także określenia wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług(Program i uchwała dostępne są poniżej w załączeniu).
 2. Skontaktować się z pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za rejon, w którego obrębie zamieszkuje osoba zainteresowana udziałem w Programie.

Rejony pracowników socjalnych:

https://www.mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=155

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, bezpośrednio z MOPS w Kutnie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonów:

24 253-43-09,
24 254-95-68,
24 253-44-46.

Materiały można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2024

Data dodania: 2024-06-25 05:58:51
A+
A-

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2024

Data dodania: 2024-06-25 05:58:43
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 — Moduł I i Moduł II. Program koordynowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie wynoszącej 105 367,00 zł, z tego w ramach modułu I: 84 000,00 zł, zaś w ramach modułu II: 21 367,00 zł.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 131 709,00 zł, w tym wkład własny miasta to kwota 26 342 zł, z tego w zakresie modułu I: 21 000,00 zł, a w zakresie modułu II: 5 342,00 zł.

Środki finansowe na realizację działań w ramach Programu pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (co najwyżej 80%) oraz ze środków własnych miasta Kutno (co najmniej 20%).

Data zawarcia umowy na dofinansowanie: czerwiec 2024 r.

MODUŁ I

Cel

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresaci

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres usług

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

WAŻNE

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich nie są obecnie realizowane.

MODUŁ II

Cel

Celem Modułu II Programu jest zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a nieprzewidywalność zmiany stanu ich zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci

Adresatami Modułu II Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usługi

Zadanie realizowane jest poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego w 2022 r.

Uczestnik Programu — Moduł II nie ponosi odpłatności za usługę „opieki na odległość”.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie – Moduł II proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu — Moduł II?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w formularzach do pobrania).
 3. Przekazać dokumenty, o których mowa w pkt 2, w formie papierowej bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 8:30-9:30 lub 13:30-14:30. za pośrednictwem jednej z ww. form.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny korzystając z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub kontaktując się bezpośrednio z MOPS w Kutnie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonów:

  24 253-43-09,

  24 254-95-68,

  24 253-44-46,

  - wew. 125.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji FORMULARZE DO POBRANIA.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 12:51:48

Poprawny CSS!