STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaINFORMACJA

Data dodania: 2023-07-19 11:15:13
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2023/2024 można składać:

  • Od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:
    • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej — Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
    • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (epuap.gov.pl);
    • bankowości elektronicznej.
  • Od 1 sierpnia 2023 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski przesłane e-mail nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 253‑44‑46, 24 253‑43‑09 wew. 116, 142, 136, 131 lub 780 285 623.

Wnioski można pobrać:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
  • czwartek – piątek: 10:00 – 14:00 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data dodania: 2019-06-25 10:17:49
A+
A-

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.; od 01 października 2020 r. kwoty 900 zł:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a) uchylona
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206 i 2282 oraz
z 2018 r.,poz.107 i 138),
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,     
braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
zawarła związek małżeński.
 

Wnioski można pobrać w sekcji Formularze do pobrania.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!