STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Data dodania: 2020-07-07 09:32:09
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres można będzie składać:

Ø  Od 01 lipca 2021 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;

Ø  Od 01 sierpnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.
 

Wnioski można pobrać:

Ø  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;

Ø  ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:
 

Ø  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

 


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data dodania: 2019-06-25 10:17:49
A+
A-

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.; od 01 października 2020 r. kwoty 900 zł:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a) uchylona
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206 i 2282 oraz
z 2018 r.,poz.107 i 138),
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,     
braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
zawarła związek małżeński.
 


Komunikat FA

Data dodania: 2018-06-11 08:33:03
A+
A-

Świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny - realizacja świadczeń w nowym okresie 2018/2019

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w nowym okresie 2018/2019 nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

     Wnioski na nowy okres 2018/2019 w tradycyjnej formie (papierowej) będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od 1 lipca 2018 r. Zachęcamy do pobierania wniosków na nowy okres już w czerwcu. Pracownicy udzielą Państwu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.


     Przypominamy, że świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane bezterminowo. Prawo do tych świadczeń jest ustalane na okres roku:

  • od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku w przypadku świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego;
  • od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku – w przypadku zasiłku rodzinnego. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku na każdy kolejny okres.

    Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ogłoszonym komunikacie zapowiedziało, że nie przewidują modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do warunków przyznawania świadczenia.

 


KOMUNIKAT

Data dodania: 2018-05-15 11:55:59
A+
A-

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania państwa danych osobowych jak również z uwagi na dążenie do sprawniejszej obsługi, zachęcamy państwa do zakładania kont bankowych.


godziny przyjęć

Data dodania: 2017-12-01 09:50:57
A+
A-

Godziny przyjęć Interesantów

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych

 

Poniedziałek – 10:00 – 14:00

Wtorek – 10:00 – 14:00

Czwartek – 10:00 – 14:00

Piątek – 11:30 – 16:30


Wnioski na nowy okres świadczeniowy FA

Data dodania: 2017-07-27 12:26:40
A+
A-

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY MOŻNA POBRAĆ OSOBIŚCIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych (sala obsługi).


Załączniki:
Fundusz Alimentacyjny

Data dodania: 2017-06-14 13:38:05
A+
A-

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 01 sierpnia 2017 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tutejszego Ośrodka pok. 37 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin zostały wprowadzone pewne modyfikacje w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Są one zamieszczone w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie trwającym od 01 października 2016 roku do 30 września 2017 roku nadal mogą składać wnioski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017, poz. 489).

Kto może otrzymać świadczenie?
  • Obywatele polscy;
  • cudzoziemcy:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Kryterium dochodowe

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

 


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!