STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-08 08:58:01
A+
A-

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

reguluje Uchwała Nr  LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie, zmieniona Uchwałą nr XLV/439/17 Rady Miasta Kutno z dnia 26 wrzesnia 2017 r.

Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustaloną wg następujących zasad:

 Tab. 1 Zasada dla osoby samotnie gospodarującej.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w % *

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

11,00%

Powyżej 150-200%

12,00%

Powyżej 200-300%

13,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

16,00%

Powyżej 500-600%

18,00%

Powyżej 600%

20,00%

* Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł netto.

Tab. 2 Zasada dla osoby gospodarującej w rodzinie.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w %**

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

10,00%

Powyżej 150-200%

11,00%

Powyżej 200-300%

12,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

15,00%

Powyżej 500-600%

17,00%

Powyżej 600%

19,00%

** Od 01.10.2018 r. dochód dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosi 528 zł netto.

Dochód stanowi:

1. wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy

2. świadczenie rentowe (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna)

3. świadczenie emerytalne

4. świadczenie przedemerytalne

5. zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny pierwszy lub ostatni miesiąc pobytu mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

Naliczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, a wyliczoną należność mieszkaniec wpłaci do kasy MOPS w Kutnie do dnia 15-go każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.

Odpłatność za pobyt nie obejmuje:

  1. energii elektrycznej wg wskazań licznika;

  2. wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenia ścieków wg wskazań licznika;

  3. ogrzewania;

  4. wywozu nieczystości;

  5. innych opłat, takich jak RTV, telefon, internet.

Koszty te pokrywają podopieczni w całości na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z odpowiednim podmiotem.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!