STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaZasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2023-07-20 11:44:43
A+
A-

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

Odpłatność reguluje uchwała Nr LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie, zmieniona Uchwałą nr LXVIII/633/23 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2023 r.

Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustaloną wg następujących zasad:

Tabela 1. Osoby samotnie gospodarujące

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w %*

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 200% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 200%-300%

8%

Powyżej 300%-400%

10%

Powyżej 400%-500%

11%

Powyżej 500%-600%

14%

Powyżej 600%

16%

* Od 1.01.2022 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł netto.

Tabela 2. Osoby w rodzinie

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w %**

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 200% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 200%-300%

7%

Powyżej 300%-400%

9%

Powyżej 400%-500%

11%

Powyżej 500%-600%

13%

Powyżej 600%

15%

** Od 1.01.2022 r. dochód dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosi 600 zł netto.

Dochód stanowi:

  1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy.
  2. Świadczenie rentowe (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna).
  3. Świadczenie emerytalne.
  4. Świadczenie przedemerytalne.
  5. Zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny pierwszy lub ostatni miesiąc pobytu mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

Wpłaty należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym należy dokonać na rachunek bankowy MOPS w Kutnie do dnia 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

Odpłatność za pobyt nie obejmuje:

  1. Energii elektrycznej wg wskazań licznika.
  2. Wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenia ścieków wg wskazań licznika.
  3. Ogrzewania.
  4. Wywozu nieczystości.
  5. Innych opłat, takich jak RTV, telefon, Internet.

Koszty te pokrywają podopieczni w całości na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z odpowiednim podmiotem.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!