STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaOsoby uprawnione

Data dodania: 2021-05-25 13:08:57
A+
A-

Osoba ubiegająca się o wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu wspomaganym powinna spełniać następujące kryteria:
1. być mieszkańcem miasta Kutno lub bezdomnym przebywającym na terenie miasta Kutno, posiadającym ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Mieście Kutno w tym:
- prowadzić jednoosobowe domowe albo z małżonkiem lub osobą spokrewnioną dwuosobowe gospodarstwo domowe;
- zdolną do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi;
- jej funkcjonowanie nie może zagrażać życiu i zdrowiu własnemu i innych osób;
- deklarować gotowość do przystąpienia do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności.
2. być osobą opuszczającą pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym także osobą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie miasta Kutno, a nieposiadającą ostatniego zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Kutno, deklarującą związanie swoich dalszych planów życiowych z miastem Kutno.
3. być osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osobą z niepełnosprawnością, bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkania, opuszczającą młodzieżowe ośrodki wychowawcze, opuszczającą pieczę zastępczą).


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!