STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Osoby uprawnione

Data dodania: 2021-05-25 13:08:57
A+
A-

Osoba ubiegająca się o wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu wspomaganym powinna spełniać następujące kryteria:
1. być mieszkańcem miasta Kutno lub bezdomnym przebywającym na terenie miasta Kutno, posiadającym ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Mieście Kutno w tym:
- prowadzić jednoosobowe domowe albo z małżonkiem lub osobą spokrewnioną dwuosobowe gospodarstwo domowe;
- zdolną do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi;
- jej funkcjonowanie nie może zagrażać życiu i zdrowiu własnemu i innych osób;
- deklarować gotowość do przystąpienia do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności.
2. być osobą opuszczającą pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym także osobą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie miasta Kutno, a nieposiadającą ostatniego zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Kutno, deklarującą związanie swoich dalszych planów życiowych z miastem Kutno.
3. być osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osobą z niepełnosprawnością, bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkania, opuszczającą młodzieżowe ośrodki wychowawcze, opuszczającą pieczę zastępczą).


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!