STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaINFORMACJA

Data dodania: 2018-06-14 14:24:48
A+
A-

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGRZEWALNI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zakres działania i zasady funkcjonowania Ogrzewalni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Mickiewicza 104 w Kutnie.

§ 2

Ogrzewalnia działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z pózn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875);
3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953);
4. Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzk. Z 2006 r. Nr 2, poz. 11 z pózn. zm.);
5. Uchwały NR XLVII/455/17 Rady Miasta Kutno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Mieście Kutnie.
II. ORGANIZACJA OGRZEWALNI
§ 3

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta Kutna, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy.

§ 4

Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnie obejmuje:
a) udzielenie schronienia w postaci udostępnienia krzesła umożliwiającego spędzenie nocy w pozycji siedzącej,
b) możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych,
c) możliwość wymiany odzieży,
d) możliwość skorzystania z ciepłego napoju.

§ 5

W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się, jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia. W przypadku braku dowodu tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są we współpracy ze służbami Policji i Strażą Miejską, bądź na oświadczenie osoby bezdomnej.
§ 6

Pracownicy Ogrzewalni prowadzą ewidencję osób przebywających w Ogrzewalni w postaci książki ewidencyjnej przyjęć. Do książki ewidencyjnej pracownik wprowadza dane osoby przebywającej, godzinę przyjęcia oraz godzinę opuszczenia Ogrzewalni.

§ 7

Osoba zgłaszająca się do Ogrzewalni zobowiązana jest udostępnić wnoszone rzeczy.

§ 8

Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności broni, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, gazu, alkoholu i środków odurzających.

§ 9

Przy przyjęciu do Ogrzewalni zgłaszający się zapoznawany jest z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie podpisu przez zgłaszającego na oświadczeniu równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 10

Personel Ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli Zgłaszający:
a) nie przestrzega Regulaminu,
b) zachowuje się agresywnie,
c) odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy, a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że usiłuje wnieść przedmioty lub środki wymienione w § 8 Regulaminu,
d) wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej lub specjalistycznej. W takim przypadku wzywa się odpowiednie służby medyczne.

§ 11

Ogrzewalnia jest czynna w okresie od 01 października do 30 kwietnia danego roku w godzinach od 16.00 do 8.00. W okresie silnych mrozów czas otwarcia Ogrzewalni może ulec wydłużeniu.

§ 12

Osoby korzystające z Ogrzewalni zobowiązane są do:
a/ przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00,
b/ utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku,
c/ dbania o higienę osobistą,
d/ przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie Ogrzewalni,
e/ przestrzegania zakazu palenia,
f/ poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach,
g/ przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
h/ przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów,
i/ stosowania się do poleceń osób dyżurujących, wydawanych w ramach przysługujących jemu uprawnień.

§ 13

1.Osoba korzystająca z Ogrzewalni nie może:
a) korzystać z własnych urządzeń elektrycznych,
b) pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w dzień do przechowania. Pozostawione rzeczy będą utylizowane.
2. Za rzeczy pozostawione oraz wniesione do Ogrzewalni, pracownicy Ogrzewalni nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 14

1. Osoby korzystające z Ogrzewalni ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i są zobowiązani do ich naprawienia.
2. Wyrządzenie szkody może skutkować odpowiedzialnością cywilna lub karną.
 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!