STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaTryb przyznania świadczenia w postaci wsparciaw mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-07 14:09:33
A+
A-

Tryb przyznania świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu chronionym:

 

1. Złożenie wniosku osobiście bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

 

2. Wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

 

3. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego to także zaświadczenie od lekarza psychiatry, o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy wsparcia

 

4. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik z MOPS odwiedza osobę i sporządza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta

 

5. Wnioski o wsparcie w mieszkaniu chronionym rozpatrywane są przez zespół doradczo-opiniodawczy powołany stosownym zarządzeniem przez Dyrektora MOPS w Kutnie

 

6. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie zainteresowanej następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Dyrektor MOPS wydaje decyzję o przyznaniu bądź nie wsparcia w mieszkaniu chronionym w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy i opinię zespołu doradczo-opiniodawczego

 

Okres wsparcia w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Wsparcie to ustala się na czas określony.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!