STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Informacje o Dodatku elektrycznym
Zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Informacja

Data dodania: 2022-04-12 12:59:03
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 12.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od M do Ż.


Ruszyła XIV edycja Szkoły dla Rodziców

Data dodania: 2022-04-11 09:07:13
A+
A-

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia XIV edycji Szkoły dla Rodziców. Tegorocznym warsztatom przyświeca hasło "Po pierwsze RODZINA". 

Podczas pierwszego spotkania „Porozmawiajmy o stylach wychowawczych” uczestnicy:

 • ustalili regulamin spotkań;
 • wymieniali wartości, którymi chcą wypełnić swój rodzinny dom;
 • poznali 4 style wychowawcze i starali się określić, który preferują na co dzień;
 • ustalili, jakie zadania stają przed rodzicem w momencie pojawienia się dziecka na świecie;
 • przenieśli się w czas własnego dzieciństwa, gdzie szukali osób dorosłych, z którym w kontakcie było im szczególnie dobrze – czuli, że są bezpieczni, ważni i kochani, osób, z którymi lubili spędzać czas, bawić się, rozmawiać, które odegrały w ich życiu ważną rolę;
 • określali, co ten dorosły robił, jak się zachowywał, co sprawiało, że ta relacja była taka ważna;
 • na bazie wniosków z poprzedniego ćwiczenia, poznali jakimi rodzicami mają być dla własnych dzieci.

W czasie kolejnych warsztatów „Rzecz o komunikacji emocji i uczuć” rodzice:

 • snuli refleksję nt. wartości przewodnich w życiu i rodzinie;
 • zastanawiali się nad tym, co buduje moją rodzinę;
 • określali, jakie uczucia i emocje przekazujemy swoim bliskim;
 • oglądali film edukacyjny nt. powstawania emocji;
 • zastanawiali się, jak po wyglądzie człowieka można rozpoznać daną emocję;
 • określali, jaką rolę odgrywają emocje w komunikowaniu naszych potrzeb;
 • poznali tzw. koło emocji i stworzyli własne koło potrzeb;
 • dyskutowali na temat: Jak „zaopiekować się” emocjami własnych dzieci.

XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 1 XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 2 XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 3 XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 4 XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 5 XIV Szkoła dla Rodziców- obraz 6


Informacja

Data dodania: 2022-04-11 07:28:09
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 11.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Bank Żywności

Data dodania: 2022-04-08 12:37:30
A+
A-
       


I N F O R M A C J A
dla rodzin z Miasta Kutno


Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3
wg poniższego harmonogramu :

dnia 19.04.2022 od nr 001 do nr 110 dnia 20.04.2022 od nr 111 do nr 220
dnia 21.04.2022 od nr 221 do nr 330
dnia 22.04.2022 od nr 331 do nr pozostałe


Paczki będą wydawane w godzinach 9 00 – 14 00
Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie około 7,74 kg.


BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAMY USTALONYCH TERMINÓW ODBIORU PACZEK !!!!!
 


Informacja

Data dodania: 2022-04-07 08:13:34
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od L do Ł.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data dodania: 2022-04-07 06:29:14
A+
A-

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 883 106,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 • bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
 • korespondencją elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;
 • poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;
 • poprzez  złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym MOPS w Kutno osobiście w sekretariacie MOPS w Kutnie.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:

 

24 253-74-80,
24 254-95-68,
24 253-78-47,
24 253-44-46,
- wew. 133.

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Data dodania: 2022-04-07 05:58:35
A+
A-

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Corocznie od 1950 r., w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najistotniejsze w danym okresie problemy zdrowotne. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia globalną uwagę skupia na problemie zanieczyszczonej planety, kryzysie klimatycznym i zdrowotnym, nasilających się chorobach oraz pandemii.

Coraz częstszym zagadnieniem poruszanym w obszarze zdrowia publicznego jest nasilające się występowanie chorób psychicznych. Szacuje się, że każdego roku ponad jedna trzecia całej populacji UE cierpi na zaburzenia psychiczne. Obecna sytuacja epidemiczna związane z nią zmiany w funkcjonowaniu społecznym, a także działania wojenne na Ukrainie znacząco wpływają na zdrowie psychiczne. Odosobnienie, niepokój, lęk, negatywnie oddziałują na osoby chore psychicznie, a stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja, odrzucenie, utrudniony dostęp do lekarza specjalisty utrudniają walkę z chorobą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w ramach pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczy wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • są dostosowane do szczególnych potrzeb osoby wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 • ukierunkowane są na pomoc osobie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz na poprawę jakości i komfortu życia;
 • są wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą także znaleźć oparcie w Mieszkaniach Chronionych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, apelując o większą empatię i wyrozumiałość w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, prosi osoby, którym deficyt zdrowia przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu, lub najbliższych takich osób o kontakt z Ośrodkiem, by ten mógł podjąć wsparcie terapeutyczne.


AOON - edycja 2022

Data dodania: 2022-04-06 13:28:17
A+
A-

 

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 883 106,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystenta przypadającym na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
360 godzin rocznie dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.
 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 • bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
 • korespondencją elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;
 • poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;
 • poprzez  złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym MOPS w Kutno osobiście w sekretariacie MOPS w Kutnie.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:

 

24 253-74-80,
24 254-95-68,
24 253-78-47,
24 253-44-46,
- wew. 133.


-  Program AOON – edycja 2022;

 


Informacja

Data dodania: 2022-04-06 12:01:14
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od A do K.


Marzec 2022 w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2022-03-31 09:15:53
A+
A-

W marcu dzieci ze świetlicy "Rodzinka" korzystały z następujących atrakcji:

 • spacer w poszukiwaniu wiosny;
 • zajęcia manualne - lepienie z ciastoliny;
 • malowanie z użyciem nowej techniki tzw. pouringu;
 • zajęcia plastyczne - akrylowe impresje, czyli wiosenna łąka, w krainie Emoji, kolorowanki z postaciami z dawnych bajek;
 • świetlicowy wehikuł czasu - nauka obsługi urządzeń dawnych, typu: magnetofon kasetowy, magnetowid, gramofon;
 • gra podwórkowa z czasów PRL - Wyścig Pokoju tzw. kapsle;
 • zajęcia biblioteczne - poznajemy bohaterów dawnych bajek i komiksów: Kajko i Kokosz, Tytus, Romek i Atomek, Muminki, Przygody Krecika, Bajki z mchu i paproci, Wilk i zając, Bolek i Lolek, Reksio, Przygody Rumcajsa, itp.
 • bajki z gramofonu i kliszy: Pora na Telesfora, Trzy świnki, Kopciuszek, Jacuś i Agatka, Plastusiowy Pamiętnik, Ośla skórka; Przygody Koziołka Matołka itp.
 • Zajęcia kulinarne z okazji Światowego Dnia Gofra;
 • Zajęcia fotograficzne i zabawa w zwierzęce minki;
 • Zajęcia techniczne: budujemy dom dla owadów.

Rodzinka marzec 2022- obraz 1 Rodzinka marzec 2022- obraz 2 Rodzinka marzec 2022- obraz 3 Rodzinka marzec 2022- obraz 4 Rodzinka marzec 2022- obraz 5 Rodzinka marzec 2022- obraz 6 Rodzinka marzec 2022- obraz 7 Rodzinka marzec 2022- obraz 8 Rodzinka marzec 2022- obraz 9 Rodzinka marzec 2022- obraz 10 Rodzinka marzec 2022- obraz 11 Rodzinka marzec 2022- obraz 12 Rodzinka marzec 2022- obraz 13 Rodzinka marzec 2022- obraz 14 Rodzinka marzec 2022- obraz 15 Rodzinka marzec 2022- obraz 16 Rodzinka marzec 2022- obraz 17 Rodzinka marzec 2022- obraz 18 Rodzinka marzec 2022- obraz 19 Rodzinka marzec 2022- obraz 20 Rodzinka marzec 2022- obraz 21 Rodzinka marzec 2022- obraz 22 Rodzinka marzec 2022- obraz 23 Rodzinka marzec 2022- obraz 24 Rodzinka marzec 2022- obraz 25 Rodzinka marzec 2022- obraz 26 Rodzinka marzec 2022- obraz 27 Rodzinka marzec 2022- obraz 28 Rodzinka marzec 2022- obraz 29 Rodzinka marzec 2022- obraz 30 Rodzinka marzec 2022- obraz 31 Rodzinka marzec 2022- obraz 32 Rodzinka marzec 2022- obraz 33 Rodzinka marzec 2022- obraz 34 Rodzinka marzec 2022- obraz 35 Rodzinka marzec 2022- obraz 36 Rodzinka marzec 2022- obraz 37 Rodzinka marzec 2022- obraz 38 Rodzinka marzec 2022- obraz 39 Rodzinka marzec 2022- obraz 40 Rodzinka marzec 2022- obraz 41 Rodzinka marzec 2022- obraz 42 Rodzinka marzec 2022- obraz 43 Rodzinka marzec 2022- obraz 44 Rodzinka marzec 2022- obraz 45 Rodzinka marzec 2022- obraz 46 Rodzinka marzec 2022- obraz 47 Rodzinka marzec 2022- obraz 48 Rodzinka marzec 2022- obraz 49 Rodzinka marzec 2022- obraz 50 Rodzinka marzec 2022- obraz 51 Rodzinka marzec 2022- obraz 52 Rodzinka marzec 2022- obraz 53 Rodzinka marzec 2022- obraz 54 Rodzinka marzec 2022- obraz 55 Rodzinka marzec 2022- obraz 56 Rodzinka marzec 2022- obraz 57


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 11:21:52

Poprawny CSS!