STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Data dodania: 2021-07-23 10:53:27
A+
A-

Co to jest stypendium szkolne i komu przysługuje?

 • Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
   
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
   
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kiedy i gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

 • wydawanie wniosków od 16.08.2021 r.
 • przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na dany rok wraz z kompletem dokumentów - od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie - sala nr 14, stanowisko nr 3 w godzinach: 10:00 – 14:00 lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Ośrodka
 • w przypadku:
  1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego;
  2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od dnia 1 października do dnia 15 października.

Jakie rachunki i faktury VAT będą rozliczane i kiedy należy je dostarczyć?

Rachunki i faktury VAT do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2021 r.
Pierwsze rachunki i faktury VAT należy dostarczyć do MOPS w Kutnie po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium szkolne, następne w kolejnych miesiącach, tj. do 5 każdego miesiąca, w którym ma być zrealizowana wypłata stypendium szkolnego.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o stypendium szkolne?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły,
 • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, koszty uzyskanego przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u (przyznającej lub dotyczącej waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u – przyznającej zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenia lub kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej: zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego (oryginały decyzji do wglądu),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS-u o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopię ostatniego nakazu płatniczego,
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt), gdy była prowadzona w 2020 roku - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie/zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu, tj. zgodnie z art.8 ust.7 rt. 8 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiedzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodach z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składkach na ubezpieczenia społeczne;
6) należnym podatku;
7) odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie, stypendia studenckie),
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali.
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej (do wglądu).

Co to jest zasiłek szkolny i komu przysługuje ?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Gdzie pobrać i złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

Osobiście w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie – sala nr 14, stanowisko nr 3 w godzinach: 10:00 – 14.00.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek szkolny ?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:
• zaświadczenie ze szkoły
• dokumenty potwierdzające wystapienia zdarzenia losowego np: odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny (dokumenty potwierdzające poniesione szkody w wyniku klęski żywiołowej, zalania, pożaru, włamania).


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!