STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaSkargi i wnioski

Data dodania: 2024-01-11 10:34:20
A+
A-

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie


         Na podstawie art. 221-223, art. 225, art. 226a, art. 227-238 § 1, art. 239-253 § 4 oraz art. 254-256 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46), art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), § 4 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie wprowadzonego zarządzeniem nr 52/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 22 października 2020 r. z późn. zm.,

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom, którym powierzono w ramach obowiązków służbowych koordynowanie pracy w danej komórce organizacyjnej oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie (dalej: „MOPS w Kutnie”).
 
§ 3.
Treść zarządzenia:
1) podaje się do wiadomości pracowników MOPS w Kutnie poprzez opublikowanie za pośrednictwem wewnętrznej sieci intranetowej oraz poprzez udostępnienie treści zarządzenia pracownikom nieposiadającym dostępu do wewnętrznej sieci intranetowej przez kierowników komórek organizacyjnych, w których ci pracownicy są zatrudnieni;
2) podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w Kutnie oraz na stronie internetowej MOPS w Kutnie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacja dotycząca skarg i wniosków w UM Kutno

Data dodania: 2018-10-26 15:08:12
A+
A-


Informacja dotycząca skarg i wniosków na działalność samorządu miasta Kutno

Data dodania: 2018-10-26 14:58:22
A+
A-


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!