STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Data dodania: 2023-03-15 10:54:38
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno miasto róż

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 949 518,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

-        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

-        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

-        traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Limit godzin usług asystenta przypadającym na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

·         840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

·         720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·         480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

·         360 godzin rocznie dla:

-        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: marzec-grudzień 2023 r.

Rekrutacja

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 • bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
 • poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;

 

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023  (Program i Regulamin dostępne są poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, oświadczenie osoby wnioskującej o wsparcie,  klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:

 

24 253-43-09,

24 254-95-68,

24 253-44-46,

- wew. 133.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji Formularze do pobrania.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!