STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Data dodania: 2020-07-07 09:32:18
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry startna nowy okres można będzie składać:

Ø  Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;

Ø  Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych  i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.
 

Wnioski można pobrać:

Ø  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;

Ø  ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:
 

Ø  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2020 r. do 31-10-2020 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30

 


Program „DOBRY START”

Data dodania: 2018-06-07 11:19:47
A+
A-
Program „DOBRY START”

Program „DOBRY START”

Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Powyższy program będzie uprawniał każdego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, do uzyskania wsparcia w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Program „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 • do ukończenia 20 roku życia;
 • do ukończenia 24 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do uzyskania świadczenia „Dobry start”:

 • Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, w tym dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne;
 • Szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki;
 • Młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” będzie wypłacane na wniosek:

 • Matki lub ojca dziecka;
 • Opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka;
 • Osoby uczącej się (pełnoletniej osoby, która się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, bo ci nie żyją, albo płacą na nią alimenty).

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek można pobrać:

 • W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok. 37 (sala obsługi);
 • Ze strony internetowej http://www.mops.kutno.pl
 • Ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip

Składanie wniosków:

 • Od 01 lipca do 30 listopada b.r. drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych;
 • Od 01 sierpnia do 30 listopada b.r. wnioski tradycyjne (papierowe) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
 • Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata:

 • Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przy czym dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi to nie później niż do 30 września.

Nowy sposób informacji o przyznaniu świadczenia:

 • Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy prześle do wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże taki adres we wniosku.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej organ odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu i sposobie wypłaty świadczenia.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również z uwagi na dążenie do sprawnej obsługi, do wniosku należy dołączyć numer konta bankowego.

Wzór wniosku "Dobry Start":

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start


300+- obraz 1 300+- obraz 2


Załączniki:
Wniosek Dobry Start

© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!