STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Data dodania: 2020-07-03 06:52:11
A+
A-

Co to jest stypendium szkolne i komu przysługuje?

 • Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 1.  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kiedy i gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

 • wydawanie wniosków od 17.08.2020 r.
 • przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie - sala nr 14, stanowisko nr 3 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 10:00 – 14:00).

Jakie rachunki i faktury VAT będą rozliczane i kiedy należy je dostaczyć?
Rachunki i faktury VAT do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2020 r.
Pierwsze rachunki i faktury VAT należy dostarczyć do MOPS w Kutnie po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium szkolne, następne w kolejnych miesiącach, tj. do 5 każdego miesiąca, w którym ma być zrealizowana wypłata stypendium szkolnego.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o stypendium szkolne?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły,
 • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o : zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u (przyznającej lub dotyczącej waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u – przyznającej zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenia lub kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej: zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego (oryginały decyzji do wglądu),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS-u o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopię ostatniego nakazu płatniczego,
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt), gdy była prowadzona w 2019 roku - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie/zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu, tj. zgodnie z art.8 ust.7 rt. 8 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiedzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodach z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składkach na ubezpieczenia społeczne;
6) należnym podatku;
7) odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie, stypendia studenckie),
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali.
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej (do wglądu).

Co to jest zasiłek szkolny i komu przysługuje ?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasdaniającego przyznanie tego zasiłku.

Gdzie pobrać i złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

Osobiście w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie – sala nr 14, stanowisko nr 3 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 10:00 – 14.00 ).

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek szkolny ?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:
       • zaświadczenie ze szkoły
       • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o : zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób)
• dokumenty potwierdzające wystapienia zdarzenia losowego np: odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny (dokumenty potwierdzające poniesione szkody w wyniku klęski żywiołowej, zalania, pożaru, włamania).


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!