STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Data dodania: 2021-07-30 10:15:12
A+
A-

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość zadania wynosi 404 206,88 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program realizowany będzie od 1.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Realizatorem zadania jest FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH.


Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Skontaktuj się z Realizatorem zadania w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.

  FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
  siedziba: ul. Staszica 10a/44, 99-300 Kutno,
  KRS: 0000653044, REGON: 366158358, NIP: 7752650968

  Biuro obsługujące klientów i podopiecznych: ul. Warszawskie Przedmieście 31, 99-300 Kutno

  Telefon kontaktowy:
  Paweł Łebkowski: 502 831 024
  Barbara Szczygielska: 578 007 747 lub 570 055 787
  adres e-mail: fiis.biuro@gmail.com lub lebkowski@gazeta.pl
   

 3. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (Karta zgłoszenia do Programu dostępna poniżej w załączeniu).
 4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 5. Przekaż dokumenty Realizatorowi zadania.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Data dodania: 2021-07-28 12:05:07
A+
A-

Zarządzenie nr 117/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 28.07.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"


Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno w sprawie powołania Komisji konkursowej

Data dodania: 2021-07-26 12:44:08
A+
A-

Zarządzenie Nr 116/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 26-07-2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadania  publicznego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Data dodania: 2021-07-05 13:26:34
A+
A-

 

      

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 404 206,88 zł.
Całkowita wartość: 404 206,88 zł.

Program realizowany będzie od 1.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie, pod numerem telefonu:
- 24 253-74-80
- 24 254-95-68
- 24 253-78-47
- 24 253-44-46

W załączniku Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22 12:10:24

Poprawny CSS!