SPOTKANIE Z RADNYM

Data dodania: 2015-07-31 11:45:54
A+
A-

 Mieszkańcy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie zaprosili na spotkanie Pana Andrzeja Arkitę Radnego Miasta. Kutno.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05.08.2015r (środa) w świetlicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie


ANEMIA - CZY TO CHOROBA

Data dodania: 2015-07-30 14:04:49
A+
A-

            Wysokie temperatury nie zawsze są przyczyną złego samopoczucia.

CO CI JEST - często pytamy osobę zmęczoną, bladą bez sił do życia.

W dniu 29.07.2015r. mieszkańcy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie z zainteresowaniem uczestniczyli w pogadance na temat anemi.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób

 


"Aktywny Senior - Jego Wiedza Pomocna Innym" - DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Data dodania: 2015-07-23 14:42:43
A+
A-

W dniu 21.07.2015r w świetlicy DDPS odbyło sie drugie spotkanie w ramach projektu AKTYWNY SENIOR- JEGO WIEDZA POMOCNA INNYM

Gościem spotkania była Pani Małgorzata Pilichowska Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy MOPS w Kutnie.

Mieszkańcy Domu wysłuchali jaką pomoc na rzecz mieszkańców świadczy dział świadczeń rodzinnych i alinentacyjnych. Kto może ubiegać się o taką pomoc.

Zdobytą wiedzą podzielą się ze znajomymi oraz bliskim otoczeniem.

W spotkanu wzięło udział 17 osób.Pomoc dla osoby niepełnosprawnej

Data dodania: 2015-07-23 12:29:09
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie  w imieniu osoby niepełnosprawnej poszukuje wolontariuszy/opiekunów do pomocy w opiece. Charakter czynności wykonywanych przy zainteresowanej dotyczy pomocy w codziennych czynnościach – według ustaleń z niepełnosprawną. Czynności polegały by  min. na uzupełnieniu już istniejącej opieki specjalistycznej, gdyż sytuacja W/w wymaga zaangażowania większej ilości osób. Oczekiwania zainteresowanej skupiają się na znalezieniu osób, które mogłyby podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu zdrowego żywienia i trybu życia, medycyny niekonwencjonalnej, a także zaspokajania  innych potrzeb intelektualnych i duchowych W/w.

Mile widziane są osoby, które zechcą poświęcić swój czas i dotrzymać  towarzystwa osobie dotkniętej problemem samotności. 

Powyższa oferta  jest doskonałą możliwością na zdobycie doświadczenia zawodowego  lub spróbowania swych sił w wolontariacie.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10A  osobiście tub telefonicznie pod nr. 24 253 44 46, celem umówienia się na spotkanie z zainteresowaną i omówienia szczegółów współpracy.


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Data dodania: 2015-07-23 10:42:39
A+
A-

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Warsztaty Letnie w Świetlicy Rodzinka

Data dodania: 2015-07-07 10:04:26
A+
A-

W Świetlicy "Rodzinka" w Kopleksie Terapeutyczno _ Integracyjnym "Wspólny Dom" trwają warszaty letnie dla dzieci. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji - zajęć, gier i zabaw. Dzięki współpracy z Salezjańską Organizacją Sportową SALOS dzieci biorą równiez udział w wycieczkach do Nieborowa i Arkadii, Łowicza i Skansenu W Małrzycach oraz Łęczycy. Każdy z wyjazdów jest wzbogacony o ciekawe zajęcia - Lekcja w Akademii Pana Kleksa, Tradycje wsi polskiej czy Rycerstwo Polskie.Ogłoszenie

Data dodania: 2015-07-03 11:47:29
A+
A-

                                                                                                                           Kutno, dnia 03.07.2015 r.
 
                                            OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
                                                       OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY                                                                                                                              UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE
 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kutnie podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań :
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja
w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 
Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Zgodnie z art. 162 § 1. ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
 
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :
 
znajomość języka polskiego,
pełna zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, nieposzlakowana opinia,
wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego”.
 
Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenie się osobiste kandydatów na opiekunów prawnych w celu ustalenia terminu rozmowy do Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Pani Elżbiety Czajkowskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10A  pok. 4 tel.24 253-78-47, 253-44-46 wewn. 126
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:

do dnia 31.07.2015 roku. (włącznie)
 
Podstawa prawna:
art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami).


TRENING KULINARNY W DDPS

Data dodania: 2015-06-25 14:36:55
A+
A-

Pieczenia i gotowania nie zapomniałyśmy, mówią mieszkanki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie.

W dniu 24.06.2015r podczas treningu kulinarnego Pani Krystyna i Pani Jadwiga zrobiły ciasto które posłużyło jako słodki poczęstunek dla mieszkańców podczas czwartkowych zajęć tanecznych."Aktywny Senior - Jego Wiedza Pomocna Innym" - DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Data dodania: 2015-06-25 14:31:30
A+
A-

W związku z realizacją projektu "Aktywny Senior  - Jego Wiedza Pomocna Innym"                               w dniu 23.06.2015r w świetlicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie

odbyło się spotkanie z Kierownikiem Działu Dodatków Mieszkaniowych Panią Małgorzatą Urbaniak .

Mieszkańcy z zainteresowaniem wysłuchali informacji przekazanych przez zaproszonego gościa o tym; jak i kto może ubiegać się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego

oraz dodatku energetycznego.

Jak  mówią mieszkańcy nie wszyscy wiedzą o takiej formie pomocy. Zdobytą wiedzą podzielą się ze znajomymi oraz bliskim otoczeniem.


Centrum Aktywizacji Seniora - Wolontariusze

Data dodania: 2015-06-22 14:11:35
A+
A-


© 2011-2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie