Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2015-01-20 14:13:08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości MOPS w Kutnie.

Treść ogłoszenia i wzory oświadczeń dostepne sa w zakładce Dział Administracji i Kadr -> Konkursy


życzenia

Autor: Ania Śliwińska   Data dodania: 2014-12-17 11:08:17


Dzień Wolontariusza 2014

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-12-15 08:35:20

W dniu 09.12.2014r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Zostali zaproszeni na nie przedstawiciele Klubów Wolontariusza działających w kutnowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz wolontariusze współpracujący z Lokalnym centrum Wolontariatu.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących szkół:

I Liceum Ogólnokształcącego  im. J.H. Dąbrowskiego

II Liceum Ogólnokształcącego  im. J. Kasprowicza

Zespołu Szkół nr  2 im. A. Troczewskiego

Zespołu Szkół nr  3 im. W. Grabskiego

Zespołu Szkół nr  4 im. Z. Balickiego

Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza

Młodzież z  Gimnazjum nr 3 , Liceum Ogólnokształcącego nr  1 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowszczak przedstawiła prezentacje multimedialne dotyczące ich działalności.  Natomiast Koło Dziennikarsko- Teatralne z Zespołu Szkół nr 3 wystawiło przedstawienie pt. „Pokaże Ci jak zachodzi słońce”.  Przedstawiciele Klubów wolontariusza otrzymali Podziękowania, które w imieniu Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego wręczyła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Pani Halina Szatkowska. Na zakończenie spotkania odbyła się loteria, w której zaproszenie Wolontariusze mogli wylosować ciekawe upominki.  Na uczestników czekał również słodki poczęstunek. Spotkanie minęło w miłej i świątecznej atmosferze.Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-12-05 08:40:29

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy  chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej.

Wszystkim  Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia a także podziękować za bezinteresowną pomoc oraz trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi.

Życzymy Wam spełnienia marzeń, radości w sercu, realizacji zamierzonych celów, satysfakcji w życiu osobistym a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę.


25 listopada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-11-24 11:37:08

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki

z Przemocą wobec Kobiet.

Symbolem sprzeciwu wobec agresji kierowanej pod adresem kobiet jest biała wstążka.

Kampania Białej Wstążki, to największa na świecie adresowana głównie do mężczyzn międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

W tym dniu są przeprowadzane ogólnopolskie akcje i kampanie mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec kobiet oraz uświadomienie, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka.

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą udzielać wszelkich porad i informacji na temat przemocy w Punkcie, który będzie uruchomiony na ul. Królewskiej (przy Pl. Wolności) w godzinach 12.00-16.00. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych będą również przypinać mężczyznom białe wstążki na znak zwalczania przemocy wobec kobiet.

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

 

Każdy, kto jest świadkiem przemocy ma moralny i prawny obowiązek reagowania, przekazywania informacji do instytucji do tego powołanych tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacje można przekazywać telefonicznie:

KPP 997 ( połączenie bezpłatne)

MOPS 24/ 2534446 lub 24/ 2537847 w godz. 7.30- 15.30

email : sekretariat@mops.kutno.pl

 


Ulotka ,,Akcja Zima"

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-10-27 08:58:05


Akcja Zima 2014/2015 KOMUNIKAT

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-10-23 15:11:04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2014 -2015" mający na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

Zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i innych, wobec których istnieje zagrożenie zamarznięciem i wychłodzeniem.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

  • schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

  • gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

  • pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału , odzieży jak i remontu urządzeń grzewczych

  • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Ponadto można skorzystać z pomocy:

  • w Jadłodajni "Caritas" przy ul. 3 Maja ( obok dworca PKP )

  • schronienia w Noclegowni Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości w Głogowcu ( tel. 24 254-81-03 )

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 24 355-47-50

 

Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

 

Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

 

Państwowej Straży Pożarnej - 998

 

Pogotowia Ratunkowego - 999

 

Zarządu Nieruchomości Miejskich – 24 252-81-08

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego- 24 355-58-16

 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej" Pionier " 24 355-26-00

 

Administracja Śródmieście 24 355-26-22

 

Administracja Tarnowskiego-Rejtana 24 355-26-33

 

Administracja Grunwald-Łąkoszyn 24 355-26-27

 

Parafii z terenu miasta Kutno

 

Numer alarmowy- 112


Kutnowskie Dni Seniora

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-10-16 10:07:48

Prezydent Miasta Kutna, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz Seniorów zapraszają na Kutnowskie Dni Seniora, które odbędą się w dniach 20-24 października.

W programie m.in.: Przegląd talentów artystycznych, warsztaty rękodzieła, spacer szlakiem kutnowskich zabytków, zajęcia sportowe w Aquaparku Kutno, spotkania i wykłady, warsztaty kosmetyczne, filmowy klub seniora, wieczorki taneczne.

Poniżej dokładny program tegorocznych Dni Seniora.


Załączniki:
program imprezy

INFORMACJA

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-09-30 07:31:14

Informacja, dotycząca możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych. Środki finansowe na ten cel przyznawane są w ramach ogłaszanych corocznie otwartych konkursów ofert.  Katalog zadań objętych dofinansowaniem określono w § 25 ww. rozporządzenia tj.:
1)   organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2)   pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3)   pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;
4)   pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5)   pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6)   finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7)   dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8)   finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9)   pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10)  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Wykaz podmiotów, którym w bieżącym roku przyznano dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem, na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędów Wojewódzkiego www.pomoc.lodzkie.eu/page/ „Komunikaty i ogłoszenia”.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-07-23 11:58:33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - kierowca samochodu osobowego w Dziale Administracji i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie.


© 2011-2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie