STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Spotkanie organizacyjne Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2016-10-31 09:30:45
A+
A-
Spotkanie organizacyjne Akcja Zima 2016/2017

W dniu 28.10.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2015/16. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2016/17 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

MOPS zaprezentował zgromadzonym gościom ofertę własną, która obejmowała : specjalistyczną kadrę, przygotowanie i dostarczanie ciepłych napojów i posiłków, zabezpieczanie potrzebujących w kwestii ciepłych ubrań i odpowiedniego obuwia, udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z indywidualną potrzebą odbiorcy (leki, żywność, opał), dystrybucję ulotek i plakatów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Akcji Zima. Od partnerów oczekuje się natomiast: informacji o podejmowanych działaniach w sprawie osób bezdomnych, podejmowania wspólnych działań interwencyjnych, zabezpieczenia odzieży dla bezdomnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych.

Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima.Ponadto dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu.


akcja zima 2016- obraz 1 akcja zima 2016- obraz 2 akcja zima 2016- obraz 3 akcja zima 2016- obraz 4 akcja zima 2016- obraz 5 akcja zima 2016- obraz 6 akcja zima 2016- obraz 7


Rusza Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2016-10-31 09:29:57
A+
A-

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2016 – 2017" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych  bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od 03.10.2016 r i ma trwać do 31.03.2017 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb. Aktualnie podjęta została współpraca ze Szpitalem i Strażą Miejską. Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren, monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, pozyskują dla nich odzież, a także  oferują pomoc w formie ciepłego posiłku.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność                     z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

            Lata  ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielić pomocy wielu z nich.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą           w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

•   schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

•   gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

•   pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności

•   pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

•   Domu Noclegowego – 24 253-43-90

•   Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

•   Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

•   Państwowej Straży Pożarnej - 998

•   Pogotowia Ratunkowego - 999

•   Numer alarmowy- 112     


Podsumowanie Akcji Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-04-29 09:34:32
A+
A-

W dniu 27.04.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie podsumowujące "Akcję Zima 2015/2016". Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji partnerskich, która współdziałały w realizacji projektu. Został zaprezentowany raport przebiegu akcji i  podejmowanych działań. Partnerzy otrzymali podziękowania i zostali poproszeni o dalszą tak owocną współpracę. Wywiązała się również dyskusja na temat wspólnych działań i ich rezultatów. 


Trwa Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-03-22 09:25:15
A+
A-

Do dnia dzisiejszego (03.02.2016r.) Akcja Zima 2015/2016 przebiega bez zastrzeżeń i większych trudności dzięki współpracy ze Strażą Miejską, Policją , Strażą Pożarną, pracownikami SORu i  pracownikiem socjalnym z kutnowskiego szpitala. Za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie informacje o osobach zagrożonych. Dzięki wymianie informacji z w/w służbami lista potencjalnych miejsc przebywania osób bezdomnych, do których trafiają pracownicy socjalni, jest na bieżąco weryfikowana. Dziękujemy także mieszkańcom Kutna, którzy reagują w sytuacjach zagrażających. I apelujemy o dalszą czujność i reakcję by ta akcja zakończyła się pomyślnie.

 

Pracownicy socjalni cały czas monitorują miejsca potencjalnego przebywania osób zagrożonych. Do tej pory było 55 monitoringów.

W Domu Noclegowym obecnie przebywają 33 osoby – 30 mężczyzn i 3 kobiety

Pracownicy socjalni na bieżąco wydają gorącą zupę, udzielają schronienia w  Domu Noclegowym ponadto informują osoby zagrożone o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu Dowodu Osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, konsultacji prawnych, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem-jeżeli chodzi o odzież jest ona wydawana na bieżąco w dużej ilości). Ponadto pracownicy socjalni pomagają w formie zasiłków celowych czy w formie rzeczowej np. asortymentu ze  Stowarzyszenia Bank Żywności.


Spotkanie robocze Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-01-21 14:04:07
A+
A-

W dniu 20.01.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie zespołu  przedstawicieli placówek zaangażowanych w Akcję Zima 2015/2016.  Brali  w nim udział pracownicy Policji, Straży Pożarnej i Szpitala. Podsumowano działania jakie zostały podjęte od  19 października 2015  do 11 stycznia 2016. Na dzień 11.01.2016 r. w Domu Noclegowym przebywa 29 mężczyzn oraz 1 kobieta. Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek, jest 8 miejscami wolnymi. Istnieją również miejsca w Domu  Pomocy Społecznej na Krzywoustego, który również włącza się w Akcję Zima 2015/2016.

Podjętych przez pracowników socjalnych było 46 działań w ramach monitoringu i interwencji wobec 48 osób z czego 45 osoby są z terenu miasta Kutno i 3 osoby spoza Kutna. Jest 28 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe. Lista takim miejsc jest cały czas aktualizowana poprzez wymianę informacji pomiędzy pracownikami MOPS a Policja i Strażą Miejską.

Ponadto odnotowano 118 interwencji Policji, 193 Straży Miejskiej i 87 SORu.

 Omówiono również problemy i trudności jakie pojawiają się podczas podejmowanych działań. Najczęściej są one związane z zachowaniem osób, które pomimo złych warunków atmosferycznych nie chcą podjąć współpracy – odmawiają pobytu w Domu Noclegowym oraz innych form pomocy. Jednakże miejsca, w których przebywają takie osoby są cały czas monitorowane przez pracowników socjalnych, Straż Miejską i Policję i każdy potrzebujący otrzymuje niezbędne wsparcie oraz zostaje poinformowany gdzie może udać się po pomoc rzeczową, finansową czy inną.

W trakcie spotkania koordynator Akcji Zima 2015/2016 – Agnieszka Molińska Jujka podziękowała zaproszonym gościom za zaangażowanie w podejmowane działania i poprosiła o dalszą współpracę.


akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 1 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 2 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 3 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 4


Akcja Zima 2015/2016 Potrzebna ciepła odzież!

Data dodania: 2015-11-27 09:42:48
A+
A-
Akcja Zima  2015/2016 Potrzebna ciepła odzież!

W ramach realizacji „Akcji zima 2015/2016” organizowana jest również zbiórka ciepłej odzieży dla osób zagrożonych wychłodzeniem lub zamarznięciem. Potrzebne są przede wszystkim swetry, kurtki, czapki i inna ciepła odzież oraz buty, a także koce i pościel. Wielu z naszych podopiecznych trafia również do szpitala i są im potrzebne pidżamy i łapcie. Jeśli posiadacie  Państwo niepotrzebną odzież – nie wyrzucajcie jej. Można ją przekazać osobom potrzebującym . Wszystkie takie rzeczy prosimy przynosić do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście 10A.  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


Zestawienie działań MOPS w ramach "Akcji Zima 2015/2016 za okres od 23.10.2015 do 16.11.2015

Data dodania: 2015-11-23 13:53:21
A+
A-

I.   Działania podjęte wobec osób bezdomnych przebywających w Domu Noclegowym.

Na dzień 06.11.2015 r. w Domu Noclegowym przebywa 21 mężczyzn oraz 1 kobieta. Jest to liczba porównywalna do danych z ubiegłego roku gdzie odnotowaliśmy na miesiąc listopad 2014 r. – 21 osób bezdomnych, w tym 19  mężczyzn i 2 kobiety.

Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek

Dysponujemy 11 miejscami wolnymi.

22 osób bezdomnych przebywających w DN korzysta z gorących posiłków w stołówce MOPS.

Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).

W ramach interwencji stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w MOPS w Kutnie wydała w okresie 13.10.2015 - 16.11.2015:

17 ciepłych posiłków złożonych zarówno z I i II dania

Do Domu Noclegowego przekazano 184 litry ciepłej zupy i herbaty.

W wyniku monitoringu zagrożonych środowisk pracownicy socjalni wydali 3 litry gorącej herbaty.

II. Środowiska zagrożone wychłodzeniem i zamarznięciem, w których jest prowadzony stały monitoring.

Monitorujemy 21 osób z terenu miasta Kutno i 3 osoby spoza Kutna. Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Mamy 14 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. Pustostany, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe.

W okresie od 23.10.2015 r. do 10.11.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przyznał pomoc finansowąw łącznejwys. 93.780,00 zł dla 330 osób/rodzin w formie zasiłków celowych na:

•         zakup leków – dla 99 osób,

•         zakup opału – dla 162 osób,

•         zakup odzieży – dla 29 osób,

•         zakup żywności – dla 37 osób,

•         remont mieszkania – dla 3 osób

Działania podjęte przez pracowników socjalnych w ramach zgłoszonych interwencji w swoich rejonów działań:

•         Wydanie czystej odzieży,

•         Gorący posiłek,

•         Kontakty z rodziną,

•         Skierowanie do Domu Noclegowego,

•         Kontakt z KPP Kutno,

•         Kontakt ze Strażą Miejską,

•         Kontakt z pracownikiem socjalnym Szpitala w Kutnie,

•         Mobilizowanie do skorzystania z pomocy w formie schronienia,

•         Na bieżąco informowanie osób zagrożonych o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu Dowodu Osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem, uzyskanie schronienia i ciepłego posiłku).

Pozostałe działania w ramach akcji z instytucjami i partnerami współpracującymi:

Promując "Akcje Zima 2015/2016" prowadzimy kolportaż ulotek i plakatów na terenie całego miasta Kutna oraz udzielamy na bieżąco informacji mediom.

 


Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Data dodania: 2015-11-06 13:08:15
A+
A-
Pomóż dzieciom przetrwać zimę

W dniu 05.11.2015 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie dotyczące  akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" prowadzonej prze Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zaproszono na nie przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kutnowskich szkół i innych placówek. Omówiono działania, które będą prowadzone oraz ich harmonogram. Akcja polega głównie na zbiórce żywności i innych artykułów i przekazaniu ich najuboższym. MOPS jak co roku włącza się w akcję. 


pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 1 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 2 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 3 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 4


Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2015/16

Data dodania: 2015-10-22 13:12:48
A+
A-

W dniu 21.10.2015 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2015/16. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2015/16 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

MOPS zaprezentował zgromadzonym gościom ofertę własną, która obejmowała : specjalistyczną kadrę, przygotowanie i dostarczanie ciepłych napojów i posiłków, zabezpieczanie potrzebujących w kwestii ciepłych ubrań i odpowiedniego obuwia, udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z indywidualną potrzebą odbiorcy (leki, żywność, opał), dystrybucję ulotek i plakatów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Akcji Zima. Od partnerów oczekuje się natomiast: informacji o podejmowanych działaniach w sprawie osób bezdomnych, podejmowania wspólnych działań interwencyjnych, zabezpieczenia odzieży dla bezdomnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych.

Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima.

Ponadto dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu. Zwrócono szczególną uwagę min. na zabezpieczanie pustostanów i starych zabudowań, w których często przebywają osoby bezdomne, montowanie czujników dymu a także pomoc w i odzyskiwania dokumentów osób bezdomnych w celu uzyskania należnych im świadczeń zdrowotnych.


spotkanie akcja zima- obraz 1 spotkanie akcja zima- obraz 2 spotkanie akcja zima- obraz 3 spotkanie akcja zima- obraz 4


Akcja Zima 2015/16

Data dodania: 2015-10-15 15:26:12
A+
A-
Akcja Zima 2015/16

Wzorem lat ubiegłych, w wyniku rozeznania środowiska lokalnego  przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kutnie, ustalono konieczność zabezpieczenia potrzeb szczególnie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w okresie jesienno – zimowym. Prowadzona „Akcja Zima 2015/2016”, zakłada przede wszystkim działania o charakterze prewencyjnym (polegające na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych), informacyjnym oraz działania wynikające ze współpracy z partnerami akcji.

Apelujemy do społeczności lokalnej lub innych osób, którym nie obca jest troska o osoby bezdomne, przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, strychach, pustostanach, działkach bądź budynkach będących w złym stanie technicznym o szybką reakcję i informację do służb: policji, straży miejskiej, służby zdrowia, tutejszego ośrodka lub mediów.

 

PAMIĘTAJMY, KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC DZWONIĄC:

 

24/253-44-46, 24/253-78-47, 24/253-74-80

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a

[Czytaj cały]

© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!