STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Akcja Zima wciąż trwa

Data dodania: 2018-12-04 13:42:53
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przypomina, że w dalszym ciągu podejmowane są działania w ramach Akcji Zima 2018/2019.
Pracownicy tut. Ośrodka w asyście Straży Miejskiej regularnie w godzinach wieczornych prowadzą monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem lub zamarznięciem. Osoby potrzebujące wsparcia motywowane są do nawiązania współpracy z tut. Ośrodkiem, gdzie mogą skorzystać z pomocy w postaci:
- gorącego posiłku wydawanego w Centrum Seniora,
- schronienia w Noclegowni i Ogrzewalni,
- możliwości podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach wsparcia,
- pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,
- uzyskania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
- specjalistycznego wsparcia w poprawie relacji rodzinnych,
- otrzymania ciepłej odzieży wraz z obuwiem;
- pracy socjalnej.

Akcja Zima nie jest skierowana wyłącznie do osób bezdomnych. Jej adresatami są również osoby starsze, niepełnosprawne, samotne oraz potrzebujące wsparcia w zapewnieniu opału, żywności i ciepłej odzieży. Osobom tym oferowana jest pomoc zarówno rzeczowa, jak i finansowa - w formie zasiłków celowych na wskazaną przez nie niezbędną potrzebę. 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Kutna i wszystkim partnerom Akcji Zima za dotychczasową współpracę.
Nadal prosimy o przekazywanie informacji o osobach zagrożonych zamarznięciem lub wychłodzeniem. 

Numery kontaktowe:
Noclegownia: 24 253-43-90;
Ogrzewalnia: 693 887 629;
Straż Miejska - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64;
Komenda Powiatowa Policji: - 997 lub 24 253-21-00;
Państwowa Straż Pożarna: 998;
Pogotowie Ratunkowe: 999;
Numer alarmowy: 112.

 


Zestawienie działań Partnerów i MOPS w ramach Akcji Zima 2018/2019 za miesiąc październik 2018

Data dodania: 2018-11-09 09:06:52
A+
A-

W ramach „Akcji Zima 2018/2019” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z podmiotami, tj. KPP Kutno, Straż Miejska oraz Kutnowski Szpital Samorządowy, dokonuje działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując i gromadząc informacje o podjętych działaniach na rzecz tych osób.

Za miesiąc 10/2018r. zostały zgromadzone następujące dane:
Straż Miejska podejmowała działania w 101 przypadkach:
•1 osobę przewieziono do szpitala,
•7 osób zostało zabranych przez pogotowie ratunkowe,
•8 osób odwieziono w miejsce zamieszkania,
•3 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•5 osób odwieziono pod wskazany adres,
•46 osób zostało przewiezionych do Ogrzewalni,
•31 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.
Komenda Powiatowa Policji podejmowała działania w 33 przypadkach:
•1 osoba została zabrana przez pogotowie ratunkowe,
•4 osoby odwieziono przewieziono w miejsce zamieszkania,
•3 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•1 osobę odwieziono pod wskazany adres,
•24 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.
Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił pomocy w 18 przypadkach:
•3 osoby zostały zabrane przez pogotowie ratunkowe,
•11 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej,
•4 osoby przewieziono do Aresztu Śledczego.

Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”, Wspólnota Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie (inicjatywa wychowanków) zorganizowały zbiórki ciepłej odzieży dla osób potrzebujących.
Poprzez Sekcję DDPS Centrum Seniora, nasz Ośrodek wydał 28 gorących posiłków.
Ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 49 osób. Ogółem zostało udzielonych 300 noclegów, średnio na dobę korzystało 9 osób. Osobom tym 24 razy wydano odzież. Podczas dyżurów opiekuna w Ogrzewalni 5-krotnie pomagała Straż Miejska oraz 7-krotnie Policja. Łącznie
ze schronienia w Noclegowni skorzystało 60 osób.
Udzielenie schronienia odbywało się na prośbę osób zainteresowanych lub na skutek działań Straży Miejskiej i Policji.

Pracownicy socjalni prowadzą na bieżąco stały monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Monitoring odbywa się we współpracy ze Strażą Miejską. Osoby, które przebywają w w/w miejscach są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać.
Cały czas prowadzona jest akcja promocyjna poprzez rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, przekazywanie informacji do mediów i zamieszczanie ich na stronie internetowej tut. Ośrodka.
 


Akcja Zima - apel do mieszkańców miasta

Data dodania: 2018-11-02 15:10:40
A+
A-
W ramach Akcji Zima 2018/2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej za żywą reakcję w informowaniu nas o miejscach, w których na terenie miasta Kutno przebywają osoby bezdomne. Informujemy oraz przypominamy, że w naszej Akcji współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, które wspólnie z nami niosą skuteczną pomoc osobom bezdomnym. Wystarczy zadzwonić do nas lub naszych Partnerów (numery kontaktowe dostępne są na plakatach, ulotkach, stronach internetowych oraz w prasie), dla przypomnienia podajemy numery telefonów:
 • Noclegownia – 24 253-43-90
 • Ogrzewalnia – 693 887 629
 • Komenda Powiatowa Policji - 997 lub 24 253-21-00
 • Straż Miejska - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
 • Państwowa Straż Pożarna- 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Numer alarmowy- 112.  
Jesteśmy w stanie podjąć komunikację z osobą bezdomną i zaspokoić za jej zgodą jej oczekiwania i potrzeby. Zapewniamy odzież i gorący posiłek.  W tym celu udostępniamy : miejsce do kąpieli oraz zmiany odzieży, zjedzenia ciepłego posiłku, schronienie, możliwość podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach wsparcia.
Wystarczy wyrazić chęć zmiany.
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami na temat Akcji Zima 2018/2019 na stronie internetowej www.mops.kutno.pl oraz pod nr telefonu (024) 253 78 47.”

akcja zima ulotka- obraz 1 akcja zima ulotka- obraz 2


Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2018/19

Data dodania: 2018-11-02 15:09:17
A+
A-
Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2018/19

W dniu 05.10.2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2018/19. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2018/19 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

Przedstawiono prezentacje dotyczącą działań skierowanych do osób bezdomnych, które w ostatnich latach były podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezentacja ta została przygotowana na konferencję „Pokonać bezdomność”, która odbyła się w Kielcach 27 września 2018.

 Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima oraz  dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu.

 


akcja zima spotkanie- obraz 1 akcja zima spotkanie- obraz 2 akcja zima spotkanie- obraz 3 akcja zima spotkanie- obraz 4 akcja zima spotkanie- obraz 5


Ruszyła Akcja Zima 2018/2019

Data dodania: 2018-11-02 15:02:56
A+
A-
Ruszyła Akcja Zima 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2018/2019" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od dnia 01.10.2018 r. i ma trwać do dnia 30.04.2019 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność  z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Nasza wspólna kampania informacyjna przyczyniła się do uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem bezdomności w Kutnie. Mieszkańcy Kutna dostarczają do tut. Ośrodka ciepłą odzież, zawiadamiają odpowiednie służby o miejscu przebywania osób, które wymagają udzielenia pomocy.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach użyteczności publicznej, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą  w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

 

Pracownicy MOPS-u zapewniają, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w formie:

 • schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
 • schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
 • gorącego posiłku przygotowanego w Sekcji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
 • pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
 • dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

 

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

 • Noclegowni – 24 253-43-90
 • Ogrzewalni – 693 887 629
 • Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00
 • Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
 • Państwowej Straży Pożarnej - 998
 • Pogotowia Ratunkowego - 999
 • Numer alarmowy- 112.  

Zestawienie działań pracowników socjalnych MOPS w ramach „Akcji Zima 2017/2018” za okres 02.10.2017

Data dodania: 2018-02-26 10:57:06
A+
A-

 

I.  Działania podjęte wobec osób bezdomnych przebywających w Domu Noclegowym.

Na dzień 31.01.2018 r. w Domu Noclegowym przebywało 29mężczyzn
oraz 3 kobiety.

Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek.

Od 06.12.2017 r. funkcjonuje na terenie m. Kutno Ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Ogrzewalnia działa codziennie w godzinach 16:00 - 8:00.

Osoby bezdomne zgłaszające się do Ogrzewalni mogą skorzystać z pomocy w formie schronienia, odzieży, ciepłego napoju oraz wykonać podstawowe zabiegi higieniczne. Ponadto mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego w ramach jego pracy socjalnej po zgłoszeniu się do tut. Ośrodka i podjęciu współpracy.

W Ogrzewalni wydano odzież 60 razy 21 osobom.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Kutna, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy. Uchronić to ma osoby bezdomne przed wychłodzeniem i zamarznięciem.

W dniu 31.01.2018 r. przebywało w ogrzewalni 11 osób z czego 6 z miasta Kutno, 5 osób spoza miasta.

W 2017 r. udzielono schronienia w Noclegowni 124 osobom – 9536 razy (ilość udzielonego świadczenia w postaci noclegu).

W 2017 r. w Ogrzewalni przyjęto 43 osoby 346 razy (ilość udzielonego świadczenia
w postaci noclegu).

W„Akcji Zima 2017/2018” ze schronienia w Ogrzewalni od 06.12.17 do 31.01.2018 skorzystało 79 osób 727 raz (ilość udzielonego świadczenia w postaci noclegu).

Osoby bezdomne przebywające w DN i ogrzewalni korzystają z gorących posiłków
w stołówce MOPS.

Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).

W ramach interwencji stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w MOPS
w Kutnie wydała w okresie 02.10.2017 – 31.01.2018:

- 1 ciepły obiad złożony zarówno z I i II dania,

- 150 gorących zup,

- 2 II danie.

 

Do Domu Noclegowego przekazano 672 litrów ciepłej zupy.

II. Środowiska zagrożone wychłodzeniem i zamarznięciem, w których jest prowadzony stały monitoring.

Podjętych przez pracowników socjalnych było ok. 100 działań w ramach monitoringu
i interwencji w tym 32 objazdów oraz 4 objazdy miasta w asyście straży miejskiej
w późnych godzinach popołudniowych. Działania były podejmowane wobec 42 osób (4 kobiety i 38 mężczyzn), z czego 28 osób było z terenu miasta Kutno i 14 osób spoza Kutna, w tym 1 osoba była obywatelem Czech.

Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Mamy 32 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych, tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice,
3 mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe, przystanki autobusowe, ulice miasta, parkingi sklepów handlowych, Plac Zduński. Ponadto pracownicy docierają do Noclegowni oraz Ogrzewalni.

 

Działania podjęte przez pracowników socjalnych w ramach zgłoszonych interwencji w swoich rejonach:

•                kontakt z pracownikami socjalnymi innych Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie kraju – 17,

•                kontakty ze służbami medycznymi, w tym SOR – 11,

•                Kontakt z pracownikiem socjalnym szpital w Kutnie – 19,

•                wezwano pogotowie – 6,

•                wydawanie czystej odzieży i obuwia – 36,

•                zakup biletów MZK/PKP - 4,

•                dowieziono do ost.m. zamieszkania - 2

•                Kierowanie do Schroniska dla osób bezdomnych – 5,

•                Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej – 3,

•                Kierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego – 1,

•                Organizacja leczenia odwykowego – 5

•                Pisma do Instytucji, Urzędów, Służb, Służb medycznych - 68

•                skierowanie do Domu Noclegowego,

•                współpraca z służbami: Strażą Miejską, KPP – 28,     

•                kontakty z pracownikami OPS w innych miastach lub gminach,

•                kontakty z pracownikiem socjalnym Szpitala w Kutnie,

•                na bieżąco informowanie osób zagrożonych o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem, uzyskanie schronienia i ciepłego posiłku).

 

III. Pozostałe działania w ramach akcji z instytucjami i partnerami współpracującymi:

Promując "Akcję Zima 2016/2017" i „Akcję Zima 2017/2018” prowadzimy kolportaż ulotek i plakatów na terenie całego miasta Kutna oraz udzielamy na bieżąco informacji mediom.

Kontakt między pracownikami socjalnymi, a Domem Noclegowym, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Strażą Miejska i Komendą Powiatowa Policji prowadzony jest na bieżąco.

Raz w tygodniu pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując
i gromadząc informację o podjętych interwencjach.

Na uwagę zasługuje dobra współpraca i zaangażowanie pracowników przychodni NZOZ DERMEX ul. Sienkiewicza, którzy przyjmują naszych klientów poza kolejnością.

Ponadto mieszkańcy parafii Dybów oraz stowarzyszenie KKOB przekazało do tut. Ośrodka dużą ilość odzieży na cele Akcji Zima.  


Akcja Zima 2017/2018

Data dodania: 2017-10-23 12:59:03
A+
A-
Akcja Zima 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2017 – 2018" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych  bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od 02.10.2017 r i ma trwać do 30.04.2018 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność                     z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

            Lata  ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielić pomocy wielu z nich.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą           w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

 

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

•   schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

•   gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

•   pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności

•   pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

•   Domu Noclegowego – 24 253-43-90

•   Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

•   Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

•   Państwowej Straży Pożarnej - 998

•   Pogotowia Ratunkowego - 999

•   Numer alarmowy- 112   


Komunikat Akcja Zima

Data dodania: 2017-03-31 10:04:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że tzw. okres ochronny dla osób bezdomnych trwa do dnia 31.03.2017. Od 1 kwietnia osoby, które nie przebywają na stałe w Domu  Noclegowym nie będą mogły korzystać  z pobytu na jedną noc w Noclegowni, który zabezpieczał je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W  wyjątkowych uzasadnionych przypadkach jednak  np. osoba przejezdna lub będąca w trakcie załatwiania formalności związanych ze stałym pobytem w DN ma możliwość skorzystania z pomocy.

 Te osoby mają możliwość nawiązania współpracy z pracownikiem socjalnym,  który pomoże im dopełnić formalności regulaminowych aby uzyskać wsparcie w postaci pobytu w Domu Noclegowym.  Jak wiadomo jednym z głównych  wymogów jest pozostawanie w trzeźwości. Ponadto osoba musi mieć zaświadczenie od lekarza dermatologa, że jest zdrowa.  Wymagane jest również posiadanie dowodu osobistego, rejestracja w Urzędzie Pracy oraz podjęcie leczenia odwykowego.  W realizacji tych wymogów pomaga pracownik socjalny.

Oczywiście osoby te są nadal objęte pomocą  MOPS polegająca na wydawaniu ciepłych posiłków, zabezpieczeniu w czystą odzież oraz  wsparciu finansowym.  Miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne są nadal monitorowane przez pracowników socjalnych, Policję i Straż Miejską.  Osoby tam przebywające są informowane o formach pomocy z jakich mogą korzystać oraz motywowane do nawiązania współpracy z pracownikiem socjalnym.

Akcja Zima 2016/2017 zabezpiecza bardzo dobrze potrzeby osób bezdomnych, głównie dzięki doskonałej współpracy z Policją, Strażą Miejską i Kutnowskim Szpitalem oraz innymi partnerami zaangażowanymi w akcję. Dużym sukcesem tegorocznych działań jest bardzo dobra informacja o Akcji w  środowisku lokalnym,  dzięki czemu osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością same trafiały do Domu Noclegowego, gdzie uzyskiwały fachową pomoc. Nie zdarzył się żaden przypadek zamarznięcia ani wychłodzenia.

 


Spotkanie Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2017-02-02 08:45:39
A+
A-

W dniu 01.02.2017 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie zespołu  przedstawicieli placówek zaangażowanych w Akcję Zima 2016/2017.  Brali  w nim udział pracownicy Policji i Szpitala. Podsumowano działania jakie zostały podjęte dotychczas i dyskutowano o dalszej współpracy.

Akcja Zima 2016/2017 przebiega pomyślnie.  Dzieję się to głównie dzięki doskonałej współpracy z pracownikami Policji , Straży Miejskiej oraz Szpitala, którzy odnotowują dużo interwencji związanych z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie również  cały  czas podejmują  działania w formie monitoringu i interwencji wobec   takich osób. Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Istnieje wiele miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe. Zastane tam osoby bezdomne są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać, o możliwości pobytu w Noclegowni a także o konsekwencjach zagrożenia życia i zdrowia w przypadku pozostawania na dworze przy niskich temperaturach. Pracownicy socjalni dowożą im również gorącą herbatę i zupę oraz pieczywo.

W Domu Noclegowym przebywa  aktualnie 32 mężczyzn oraz 2 kobiety.Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek z których korzystała  średnio ok. 15 osób.Osoby bezdomne przebywające w DN korzystają z gorących posiłków w stołówce MOPS.Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).Cały czas jest również wydawana ciepła odzież, która jest pozyskiwana przez pracowników MOPS.

 

 


spotkanie akcja zima- obraz 1 spotkanie akcja zima- obraz 2 spotkanie akcja zima- obraz 3 spotkanie akcja zima- obraz 4 spotkanie akcja zima- obraz 5


Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Data dodania: 2016-11-28 08:33:11
A+
A-
Pomóż dzieciom przetrwać zimę

W dniu 22.11.2016 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie dotyczące  akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" prowadzonej prze Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zaproszono na nie przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kutnowskich szkół i innych placówek. Omówiono działania, które będą prowadzone oraz ich harmonogram. Akcja polega głównie na zbiórce żywności i innych artykułów i przekazaniu ich najuboższym. MOPS jak co roku włącza się w akcję. 


pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 1 pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 2 pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 3


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!