STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Karta Dużej Rodziny

Data dodania: 2014-06-18 14:59:01
A+
A-
Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
    
1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.


2. Program jest skierowany do:

  • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy
  • z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2014, poz. 463, poz. 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego  rodzin w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  • rodzin zastępczych,
  • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Kutno, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).


3. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy przedstawić n/w dokumenty:
w przypadku rodzica - ­ dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, akt zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia  wskazującego rodzinę,
w której dziecko zostało umieszczone;
w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


4. Miejsce składania dokumentów:
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10a, pokój 37.


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – wtorek 10:00 – 14:00
czwartek – piątek 10:00 – 14:00


Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954).
Karty wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 836) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.: 24 253 44 46,  253 43 09, 253 74 80, wew. 116, 131.
Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:


 http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny  znajdziesz tutaj

Pobierz wzór wniosku Karty Dużej Rodziny

 

 


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-25 12:04:20

Poprawny CSS!