STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Uchwała Rady Miasta Kutno

Data dodania: 2019-02-08 13:52:20
A+
A-

UCHWAŁA NR XLIX/475/17
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2018-2020


Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz.1390), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2018-2020'', o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                              Grzegorz Chojnacki


Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data dodania: 2014-03-04 11:15:48
A+
A-

Uchwała Nr XXLIII/419/13 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta
Kutno na lata 2014-2017.


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 09:58:05

Poprawny CSS!