STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Data dodania: 2020-07-21 07:01:19
A+
A-

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


W załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf do umieszczenia na Państwa stronie jako graficzne uzupełnienie powyższych informacji.

Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie
Jacek Salamon


Załączniki:
plakat

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - PORADNIK

Data dodania: 2020-05-19 05:51:32
A+
A-

Osobisty plan awaryjny-poradnik dla osób doświadczjacych przemocy domowej


Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Data dodania: 2017-11-24 10:48:22
A+
A-

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet.

      Według Światowej Organizacji Zdrowia przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów dyskryminacji kobiet i łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Na poziomie globalnym epidemia przemocy dotyka 35% kobiet. Większość doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej ze strony swoich partnerów - blisko 30%, w niektórych regionach wskaźnik ten sięga nawet 38%. Warto zaznaczyć, że blisko 40% zabitych na świecie kobiet zostało zamordowanych właśnie przez swojego partnera. Przemocy seksualnej ze strony osób, z którymi nie są związane doświadcza 7% kobiet na świecie.
     Przemoc ma destrukcyjny wpływ na życie kobiety i niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla jej stanu zdrowia. Prawdopodobieństwo niskiej wagi urodzeniowej dziecka wzrasta o 16%w przypadku kobiet, które doświadczyły przemocy, ponad dwa razy częściej dokonują one aborcji, prawie dwa razy częściej cierpią z powodu depresji, często nadużywają też alkoholu i przeżywają stany lękowe.
    Skutki przemocy nie ograniczają się jedynie do negatywnego wpływu na stan zdrowia i jakość życia kobiety. Destrukcyjne efekty tego zjawiska odczuwa cała rodzina, zwłaszcza najmłodsi jej członkowie, którzy będąc świadkami przemocy stają się często również jej ofiarami. Dzieci obserwujące przemoc w środowisku domowym często borykają się z problemami emocjonalnymi i trudnościami w szkole. Jako nastolatki częściej nadużywają alkoholu i narkotyków, palą i podejmują ryzykowne zachowania seksualne. W dorosłym życiu natomiast częściej stają się ofiarami lub sami dopuszczają się przemocy wobec partnerki/partnera.
   Z badań, które przeprowadziła prof. Beata Gruszczyńska z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tys. do miliona Polek, a 10 proc. kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Według raportu prof. Gruszyńskiej co roku w Polsce zostaje zgwałconych około 30 tys. kobiet. Do tego każdego roku ginie w Polsce około 150 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. To trzy kobiety tygodniowo.
     Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one osobami doświadczającymi przemocy. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskie Karty”, którą wszcząć może Policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.
     Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Każdy, kto jest świadkiem przemocy ma moralny i prawny obowiązek reagowania, przekazywania informacji do instytucji do tego powołanych tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Informacje można przekazywać telefonicznie:
KPP 997 ( połączenie bezpłatne)
MOPS 24/ 2534446 lub 24/ 2537847 w godz. 7.30- 15.30
email : sekretariat@mops.kutno.pl

 


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO

Data dodania: 2017-11-08 08:15:36
A+
A-

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „NIE KLAPSEM NIE WRZASKIEM, LECZ PRZYTULASKIEM”
ORAZ " RODZICU! MIŁOŚCI UCZĘ SIĘ OD CIEBIE"
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE przy MOPS w KUTNIE

W dniu 06 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace Konkursu Plastycznego pt„ Nie klapsem, nie wrzaskiem, lecz przytulaskiem" oraz " Rodzicu! miłości uczę się od Ciebie".
Na konkurs wpłynęło 67 prac, których autorami były dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych z terenu miasta Kutno.

Komisja konkursowa w składzie:

- Przewodnicząca/y: Agnieszka Dąbrowska- Walczak
- Członkowie: Zofia Jędrzejczak, Elżbieta Szczepaniak, Bożena Budnik, Teresa Jarzębska

Przy ocenie prac konkursowych Komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, kreatywność, estetyka pracy.

Komisja przyznała 11 nagród:

KATEGORIA I ( klasy I-III szkoły podstawowej)
I miejsce: Nikola Sulińska kl. III d – SP nr 6
II miejsce: Maria Reczulska kl. III a – SP nr 6
III miejsce: Marta Szczodrowska kl. III SP nr 5
Wyróżnienie: Bartosz Grabarczyk kl. IIIa – SP nr 6

KATEGORIA II ( klasy IV-VII szkoły podstawowej)
I miejsce: Filip Sybidło kl. IV b – SP nr 6
II miejsce: Konrad Matusiak kl. SP nr 6
III miejsce: Milena Materka kl. Vb- SP nr 4
Wyróżnienie: Maria Kozłowska kl. VI d – SP nr 9

KATEGORIA III (oddziały gimnazjalne)
I miejsce: Nikola Puchalska kl. II c -SP nr 5
II miejsce: Klaudia Justyńska kl. II c – SP nr 7
III miejsce: Kinga Michalak kl. III c- SP nr 7

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 12.45 w siedzibie Centrum Teatru Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1.


KONKURS PLASTYCZNY

Data dodania: 2017-09-26 08:01:41
A+
A-

Konkurs Plastyczny

Przemoc w rodzinie jest zatrważającym problemem współczesnych rodzin. Rodzinny dom, który powinien być ostoją dla każdego człowieka coraz częściej zmienia się w miejsce cierpienia. Do osób dotkniętych przemocą należą zarówno dzieci, jak i dorośli. Według statystyk ponad 60 % najmłodszych zetknęło się z przemocą psychiczną lub fizyczną zadaną przez któregoś z rodziców. Pobudki kierujące dorosłymi, którzy znęcają się nad dziećmi, bądź członkami swych rodzin są różne. Najczęściej to alkohol, narkotyki, trudna sytuacja ekonomiczna, problemy w pracy i złe doświadczenia z własnego dzieciństwa. Powielany schemat rodzica- kata jest przyczyną wielu rodzinnych dramatów i rozpadu związków emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dziećmi, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz zapobieganie negatywnym postawom. Poprzez konkurs pragniemy uświadomić młodych ludzi, czym jest przemoc, jak wielkie zło potrafi wyrządzić. Ważne jest uczulanie młodych ludzi na ból i cierpienie drugiej osoby – kolegi, koleżanki, rodzica, rodzeństwa oraz wskazanie drogi ich rozwiązania. Najczęściej bowiem o domowej przemocy wiedzą najbliżsi – sąsiedzi, rodzina, ale stereotypy utarte w ludzkiej świadomości każą traktować pokaz siły, któregoś z rodziców jako coś normalnego, „bo to sąsiad, bo ja nie mieszam się w sprawy innych, bo może się należało…”. Nasz konkurs ma na celu promowanie właściwych postaw ludzkich, metod zapobiegania agresywnym zachowaniom i pokazywanie drogi rozwiązywania domowych problemów.

[Czytaj cały]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno 2017

Data dodania: 2017-04-03 13:14:11
A+
A-

Zarządzenie nr 19/2017 Prezydenta Miasta Kutno  z dnia 14 lutego 2017 zmieniające Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kutnie

http://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D1175


Zmiany w składzie ZI

Data dodania: 2017-04-03 13:04:35
A+
A-

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2017 roku wprowadzono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Powołano nastepujące osoby:

1. Panią Beatę Dalecką-Wieczorkowską -p.o Prokuratora Rejonowego w Kutnie.

2. Ks. Jerzego Swędrowskiego - Proboszcza i Dziekana kutnowskiej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kutnie,

3. Panią Aleksandrę Lewandowską -pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie

4. Panią Elżbietę Szczepaniak -Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu.

zarządzenie na stronie

http://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D1175


WYSTAWA PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

Data dodania: 2015-10-18 17:43:09
A+
A-

Zapraszamy uczniów szkół, rodziców i nauczycieli do obejrzenia wystawy prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i gminazjów  z terenu miasta Kutno biorących udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego pt. ,,Od przemocy smutne oczy" oraz ,,I Ty możesz przemóc przemoc" w okresie od 02.10.2015 do 31.10.2015r.

Wszystkie pracy zostały wyeksponowane w Kutnowskim Domu Kultury jako jedno z działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017

Serdecznie zachęcamy do zainteresowania szerokiego grona odbiorców.

 


Wyniki konkursu plastycznego

Data dodania: 2015-03-24 07:53:59
A+
A-

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

W dniu 18 marca 2015 roku podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny pod hasłem : „ Od przemocy smutne oczy „ oraz „ I ty możesz przemóc przemoc” .

Jury w składzie: Michał Kasprzak, Cezary Karolak, Urszula Wojciechowska, Monika Przedwojska, Zofia Jędrzejczak, Bożena Budnik, Bożena Sikorska, Teresa Jarzębska wyłoniło niżej wymienionych zwycięzców:

 

klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce- Wiktoria Smoczyńska – uczennica SP 9

II miejsce – Filip Kubiak - uczeń SP 5

III miejsce- Amelia Mirowska- uczennica SP 5

Wyróżnienie – Paulina Graczyk- uczennica SP 6

Wyróżnienie Sara Szczepańska- uczennica SP 5

 

klasy IV- VI szkoły podstawowej:

I miejsce Zuzanna Sikorska- uczennica SP 1

II miejsce -Maria Kita- uczennica SP9

III miejsce – Justyna Walczak – uczennica SP 9

Wyróżnienie- Julia Walicka – uczennica SP 4

Wyróżnienie – Kamil Ulatowski- uczeń SP 6

Wyróżnienie- Martyna Kacprzak- uczennica SP6

Wyróżnienie- Kacper Każmierczak- uczeń SP 5

 

gimnazjum:

I miejsce Zuzanna Florczak – uczennica GM 3

II miejsce Natalia Marczak- uczennica GM 1

III miejsce Żeberkiewicz - uczennica GM 2

Wyróżnienie – Daria Filusz – uczennica GM 1

Wyróżnienie – Marta Iwaniak- uczennica GM 1

 

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.


Październik miesiącem walki z przemocą

Data dodania: 2014-10-17 12:44:45
A+
A-

STOP PRZEMOCY !

 

W dniu 02 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten bardzo trudny problem, który występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych.

Pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Jest ścigana z mocy prawa.

Każdy, kto jest świadkiem przemocy ma moralny i prawny obowiązek reagowania, przekazywania informacji do instytucji do tego powołanych tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Możemy zapewnić, że każda wiadomość jest sprawdzana przez pracowników, podejmowane są odpowiednie działania, w kierunku poprawy relacji w rodzinie i ustania przemocy.

Informacje można przekazywać telefonicznie:

KPP 997 ( połączenie bezpłatne)

MOPS 24/ 2534446 lub 24/ 2537847 w godz. 7.30- 15.30

email : sekretariat@mops.kutno.pl

 

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 09:58:05

Poprawny CSS!