STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Regulamin Organizacyjny Noclegowni

Data dodania: 2018-06-07 15:01:12
A+
A-

REGULAMIN NOCLEGOWNI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Regulamin określa organizację Noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
§2. Noclegownia działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.);
2) Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z 22 listopada 2017 r. Nr 53/2017

II. ORGANIZACJA NOCLEGOWNI
§3.Noclegownia prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
§4.Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
§5.Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet gminy.
§6.Noclegownia mieści się w Kutnie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11a.
§7.Noclegownia zapewnia 33 tymczasowe miejsca noclegowe.
§8.1.Noclegownia prowadzi działalność całoroczną.
2.Godziny funkcjonowania Noclegowni ustala kierownik Noclegowni w porozumieniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
§9.Noclegownia jest monitorowana przez 24 godziny na dobę, a w wyznaczonych godzinach obiekt strzeżony jest przez pracownika ochrony.
§10.Noclegownia zapewnia:
1) schronienie-nocleg,
2) prace socjalną świadczoną przez pracownika socjalnego MOPS w Kutnie,
3) dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych,
4) niezbędną odzież dostosowaną do pory roku, we wsparciu z MOPS w Kutnie,

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG NOCLEGOWNI

§11.Z Noclegowni może korzystać osoba:
1) pozbawiona schronienia,
2) pełnoletnia
3) niepełnoletnia, tylko z osobą dorosłą – przedstawicielem ustawowym,
4) po złożeniu stosownego zaświadczenia od lekarza specjalisty dermatologa,
5) zdolna do samoobsługi,
6) po wykonaniu prześwietlenia płuc, o ile zachodzi taka potrzeba.
§12.1.Osoba przyjmowana do Noclegowni zobowiązana jest do:
1) okazania ważnego dokumentu tożsamości lub odpowiedniego zaświadczenia organu gminy wydanego w przypadku utraty dowodu osobistego.,
2) poddania się badaniu alkomatem,
3) zgłoszenia się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie najpóźniej drugiego dnia pobytu w Noclegowni,
4). przedłożenia zaświadczenia od dermatologa.
5). wypełnienia oświadczenia w przypadku braku dokumentu tożsamości.
( informacje dotyczące danych osobowych: imię i nazwisko, ostatni adres zameldowania, imiona rodziców.)
§12.1 Osoba korzystająca z Noclegowni zgłasza się na nocleg przed godziną 22.00.
2. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem możliwe jest zgłoszenie na nocleg po godzinie 22.00.
3. Interwencyjnie Noclegownia przyjmuje osoby potrzebujące schronienia całodobowo.
§13. W przypadku nieobecności w Noclegowni:
a) co najmniej na jedną noc – osoba korzystająca z Noclegowni zobowiązana jest do kąpieli w łaźni, wyprania swoich rzeczy, przekazania odzieży do parowania,
b) powyżej 3 nocy - osoba korzystająca z Noclegowni zobowiązana jest do ponownego przedstawienia zaświadczenia od lekarza dermatologa,
§14. Pracownik Noclegowni może odmówić przyjęcia do Noclegowni osoby, która:
a) nie jest zdolna do samoobsługi lub ze względu na stan zdrowia zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce (tym przypadku, pracownik przyjmujący do Noclegowni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy przez inne odpowiednie służby).
b) znajduje się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie
w noclegowni osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
c) narusza Regulamin – w takim przypadku osoba, której odmówiono schronienia może zostać skierowana w sezonie zimowym do Ogrzewalni.
§15.Noclegownia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze i inne rzeczy osobiste.
IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKAZY

§16. Osoby korzystające ze schronienia w Noclegowni mają prawo do:
1) korzystania z niezbędnych urządzeń higieniczno-sanitarnych,
2) korzystania z pralko-suszarki,
3) korzystania z radia i telewizji w godzinach wyznaczonych przez kierownika Noclegowni,
4) korzystania z aneksu kuchennego i przygotowywania posiłków we własnym zakresie,
5) korzystania z wsparcia personelu Noclegowni, pracownika socjalnego (praca socjalna), uzyskania porady radcy prawnego, psychologa,
6) zgłaszania pomysłów i propozycji do polepszania funkcjonowania placówki,
7) wymiany pościeli (nie rzadziej niż raz w miesiącu),
8)przechowywania rzeczy osobistych w wydzielonym miejscu,
9) korzystania z przydzielonego miejsca noclegowego,
10) dostępu do podstawowych środków czystości i higieny osobistej,
11) korzystania z przydzielonej odzieży,
12) poszanowania godności.
§17. Osobie korzystającej ze schronienia w Noclegowni zakazuje się:
1) palenia wyrobów tytoniowych,
2) wnoszenia i korzystania na terenie Noclegowni z własnych urządzeń elektrycznych np. grzałki, grzejnika, kuchenki elektrycznej, czajnika, radia itp. bez zgody kierownika,
3) wnoszenia i spożywania alkoholu,
4) uprawiania gier hazardowych,
5) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
6) przechowywania żywności przeterminowanej i przechowywania żywności poza miejsce do tego przeznaczonym (szafka, lodówka).
§18. Osoba korzystająca ze schronienia ma obowiązek:
1) zgłaszania się na nocleg do godziny 22.00 oraz zgłaszania zamiaru zaprzestania korzystania ze wsparcia oferowanego przez Noclegownię,
2) poddania się wymaganym zabiegom higienicznym,
3) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00,
1) zachowania porządku i utrzymywania czystości w pomieszczeniach sypialnych i sanitarnych,
2) informowania o zdarzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w Noclegowni,
3) zabrania wszystkich swoich rzeczy, po zakończeniu pobytu w Noclegowni - pozostawione rzeczy, z wyjątkiem dokumentów, podlegają w taki przypadku komisyjnemu zniszczeniu (po upływie 7 dni), na okoliczność czego kierownik Noclegowni sporządza pisemny protokół,
4) przestrzegania przepisów p-poż. i BHP,
5) przestrzegania regulaminu,
6) podejmowania wszelkich działań mających na celu wyjście z bezdomności, uczestnictwa w aktywizacji zawodowej i społecznej,
7) dbania o mienie Noclegowni i korzystania z pomieszczeń i urządzeń Noclegowni zgodnie z ich przeznaczeniem,
8) poddania się badaniu alkomatem,
9) umożliwienia wglądu do zajmowanej szafki i wnoszonych na teren Noclegowni rzeczy.


Załączniki:
1) załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Noclegowni,

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 09:58:05

Poprawny CSS!